Przetargi.pl
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Grzybowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 38 40 589 , fax. 71 38 40 652
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Grzybowa 1 1
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 71 38 40 589, fax. 71 38 40 652
  REGON: 02137042700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych szczegółowo opisanych w załączniku Nr 2 do SIWZ, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostaw cząstkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcm-milicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach