Przetargi.pl
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica

Gmina Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. 11- go Listopada 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3140215 , fax. 071 3140204
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oleśnica
  ul. 11- go Listopada 24 24
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3140215, fax. 071 3140204
  REGON: 93193479100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w zakresie: ZADANIE NR 1 - Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące: a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest, b) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu), c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, d) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, e) przekazanie odpadów należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych ZADANIE NR 2 - Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące: a) zbieranie azbestu luzem znajdującego się na terenie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, c) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, d) przekazanie odpadów, należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie, do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych 2. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Oleśnica - łącznie ze 115 nieruchomości, wynosi: - zadanie nr 1 : ~ 292, 72 Mg - wg załącznika nr 10 SIWZ - zadanie nr 2 - usunięcie azbestu luzem z terenu 8 nieruchomości w ilości 1005 m?, ~ 11, 06 Mg - w miejscowościach : Ostrowina, Sokołowice - po 2 nieruchomości ( 4) , Poniatowice, Boguszyce, Ligota Polska, Nieciszów - po 1 nieruchomości ( 4) , Do obliczenia przyjęto wagę: 11 kg na 1 m2 wyrobów zawierających azbest; Całkowita ilość usuwanych odpadów nie może przekroczyć 309,00 Mg. 3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należeć będzie również: 1) przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości objętych zadaniem najpóźniej do dnia zawarcia umowy; 2) dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości do Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po zawarciu umowy ; 3) przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obiektów w wersji papierowej sprzed usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest - 2 egz. jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego luzem)- 2 egz. , w wersji elektronicznej - 1 egz. Zamawiający wymaga, aby każde zdjęcie było opisane adresem danej nieruchomości. Dopuszcza się umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4; 4) przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów wraz ze zbiorczym zestawieniem kart przekazania odpadu (KPO) w wersji papierowej i elektronicznej; Karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy; 4. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do karty przekazania odpadów wykazu  posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów; 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia/przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach