Przetargi.pl
Przebudowa z rozbudową pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Królowej Elżbiety w Świebodzicach - etap I

Gmina Świebodzice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6669543 , fax. 074 6669509
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świebodzice
  ul. Rynek 1 1
  58-160 Świebodzice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6669543, fax. 074 6669509
  REGON: 89071833700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiebodzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Królowej Elżbiety w Świebodzicach - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamierzenia w zakresie: 1) Wykonania robót drogowych na odcinku I-P na długości 175 mb. 2) Wykonania robót drogowych na odcinku A - S obejmujących włączenie odcinka I-P oraz części ulicy nad kanalizacją sanitarną i deszczową. 3) Budowy sieci wodociągowej. 4) Budowy odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz drenażu. 5) Budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granic działek. 6) Opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. 7) Organizacji ruchu zastępczego według opracowanego projektu. 8) Organizacji terenu budowy. 9) Pełnej obsługi geodezyjnej w tym wytyczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego. 10) Dostawy materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 11) Wykonania badań, sprawdzeń i pomiarów sieci. 12) Wykonania dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 13) Wykonania operatu kolaudacyjnego, w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 14) Złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdnicy o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez Pracownię Projektową KONSTRUKTOR mgr inż. Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 423/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. oraz zgłoszenie robót budowlanych dla budowy przyłączy), składającej się z: 1) Projektu budowlanego. 2) Projektu wykonawczego. 3) Specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych. 4) Przedmiaru robót. oraz zgodnie z wiedzą, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawa. 3. Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP i ST. 4. Realizacje zadania należy prowadzić w porozumieniu z właścicielami sieci w celu umożliwienia im w trakcie prowadzenia robót objętych przedmiotem umowy, lecz przed wykonaniem nowych nawierzchni, budowę nowych urządzeń. Powyższe dotyczy także budowy nowych przyłączy oraz zjazdów do istniejących i budowanych obiektów. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania i posługiwania się aktualnymi drukami, które stanowią załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej z kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej SA - Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium i jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą. Art. 46 ust. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiebodzice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach