Przetargi.pl
Remont drogi gminnej w miejscowości Lisowice, Etap I i II

Gmina Prochowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8584342 lub 8584343 , fax. 076 8584581
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prochowice
  ul. Rynek 1 1
  59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8584342 lub 8584343, fax. 076 8584581
  REGON: 39064751200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prochowice.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej w miejscowości Lisowice, Etap I i II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej w granicach działki 550 wykonywany w 2 etapach. Etap I obejmuje część drogi o długości 330 m od włączenia do drogi powiatowej nr 1244D do skrzyżowania z sięgaczem drogi gminnej wraz z remontem sięgacza. Podstawowy zakres robót w tym etapie obejmuje Wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 4,5 m na całej długości drogi. Układ warstw nawierzchni Grubość warstw, Warstwa ścieralna 4 cm, Warstwa wiążąca 4 cm Profil z kruszywa kamiennego łamanego 0,31,5 mm śr. 3 cm Razem 11 cm Wykonanie nawierzchni zjazdów W rejonie włączenia do drogi powiatowej ułożenie nowych krawężników betonowych, zaniżonych 15x30 cm (światło 2 cm) na ławie betonowej (C12/15)z oporem. Włączenie do drogi powiatowej należy zrealizować poprzez sfrezowania na długości włączenia i szerokości 3,0m warstwy ścieralnej wraz z ponownym jej ułożeniem. Dodatkowo od strony Prochowic przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika wraz z uzupełnieniem kostki brukowej Remont istniejącego ścieku betonowego Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szer. 0,75 m i grubości 10 cm Remont nawierzchni sięgacza poprzez wykonaniem powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją po uprzednim wykonaniu remontu cząstkowego lokalnych ubytków nawierzchni Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych, kratek ściekowych oraz wymiana 2 hydrantów naziemnych na podziemne Wykonanie oznakowania pionowego. Etap II obejmuje remont dalszego odcinka drogi o długości 430 m od miejsca zakończenia I etapu ( na wysokości posesji nr 67) do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 292. Podstawowy zakres robót w tym etapie obejmuje: Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,5 m z poboczami utwardzonymi o szer. 0,75 m w przewężeniach min. szer. pobocza 0,50 m. Układ warstw nawierzchni Grubość warstwy z betonu asfaltowego: Warstwa ścieralna 4 cm, Warstwa wiążąca 4 cm Kruszywo łamane 0/31,5 mm - 20 cm Warstwa odcinająca z piasku - 10 cm Razem 38 cm W miejscu włączenia remontowanej drogi gminnej do drogi wojewódzkiej przewidziano ułożenie krawężnika betonowego 15x22 cm najazdowego na długości włączenia L=19 m. Przewidziano także odtworzenie przepustu drogowego w ciągu istniejącego rowy przydrożnego z rur dwuściennych PP, średnicy Dn= 600 mm i nośności SN8 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych, kratek ściekowych Wykonanie oznakowania pionowego. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prochowice.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach