Przetargi.pl
Remont dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2016

Gmina Jelcz-Laskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 55-230 Jelcz-Laskowice, W.Witosa 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3817122, 3817145 , fax. 071 31817111
 • Data zamieszczenia: 2016-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jelcz-Laskowice
  W.Witosa 24 24
  55-230 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3817122, 3817145, fax. 071 31817111
  REGON: 93193488000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jelcz-laskowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont cząstkowy nawierzchni dróg w miejscowościach Jelcz-Laskowice, Wójcice, Minkowice Oławskie, Biskupice Oławskie, Dziuplina, Miłocice, Grędzina, Chwałowice, Dębina, Miłoszyce o następującym zakresie: a) wykonanie mechanicznego zagęszczenia podłoża tłuczniowego oraz uzupełnienie kruszywem wyboi o głębokości do 5cm na powierzchni 10 000 m2 b) profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych o powierzchni 50 000 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych). Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach