Przetargi.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2015/2016 wraz z zapewnieniem opieki przewożonych osób

Gmina Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8325695 , fax. 074 8325694
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dzierżoniów
  ul. Piastowska 1 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8325695, fax. 074 8325694
  REGON: 89071787500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.dzierzoniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2015/2016 wraz z zapewnieniem opieki przewożonych osób
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z realizacją zadania p.n.: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2015-2016 wraz z zapewnieniem opieki przewożonych osób w okresie od 1.09.2015 do 24.06.2016 na czterech trasach: a) Trasa nr 1- (jeden autobus) - ok. 150 km dziennie; wraz z zapewnieniem opieki przewożonych osób; Szczegółowy rozkład jazdy autobusu na trasie nr 1 opisuje załącznik nr 1 do umowy; b) Trasa nr 2 - (jeden autobus) - ok. 150 km dziennie; wraz z zapewnieniem opieki przewożonych osób; Szczegółowy rozkład jazdy autobusu na trasie nr 2 opisuje załącznik nr 1 do umowy; c) Trasa nr 3 - (jeden autobus) - ok. 150 km dziennie; bez zapewnienia opieki Szczegółowy rozkład jazdy autobusu na trasie nr 3 opisuje załącznik nr 1 do umowy; d) Trasa nr 4 - (jeden autobus) - ok. 150 km dziennie; wraz z zapewnieniem opieki przewożonych osób; Szczegółowy rozkład jazdy autobusu na trasie nr 4 opisuje załącznik nr 1 do umowy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300338
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji pojazdów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.dzierzoniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną