Przetargi.pl
Prowadzenie administrowania i utrzymywania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074/8654600 , fax. 074 8674062
 • Data zamieszczenia: 2015-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kłodzko
  pl. Bolesława Chrobrego 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074/8654600, fax. 074 8674062
  REGON: 00052605000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.klodzko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie administrowania i utrzymywania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Racjonalna gospodarka miejscami, regularne rozmieszczenie kwater, wyznaczanie miejsc na cmentarzach. 2. Prowadzenie stosownej dokumentacji wymaganej prawem : księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów, alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzach. 3. Prowadzenie ksiąg cmentarnych dotyczących osób pochowanych na cmentarzu przy ul. Dusznickiej w systemie tradycyjnym i informatycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem z dnia 01.08.2001 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r. nr. 90, poz. 1013 z późn. zm.). 4. Prowadzenie ksiąg cmentarnych dotyczących osób pochowanych na cmentarzu przy ul. Szpitalnej w systemie tradycyjnym i informatycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem z dnia 01.08.2001 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r. nr. 90, poz. 1013 z późn. zm.). 5. Prowadzenie ksiąg cmentarnych dotyczących osób pochowanych na części cmentarza przy ul. Objazdowej w systemie tradycyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r. nr. 90, poz. 1013 z późn. zm.). 6. Prowadzenie rejestru kart zgonu. 7. pobieranie opłat cmentarnych od wszystkich osób fizycznych i prawnych w wysokości ustalonej przez Radę Miejską na drukach ścisłego zarachowania wydawanych i ewidencjonowanych przez Urząd Miejski w Kłodzku. 8. Bieżąca obsługa programu komputerowego Administrator Cmentarzy do ewidencji zmarłych i grobów oraz opłat cmentarnych cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej oraz przy ul. Szpitalnej w Kłodzku dostarczonego przez Zamawiającego . 9. Taktowna i rzetelna informacja rodzin zmarłych. 10. Likwidacja grobów zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko [ Uchwała nr XXXIX/383/2009 rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 czerwca 2009 r.]. 11. Dbanie o stan tablic informacyjnych na cmentarzu. 12. Udostępnianie terenu cmentarza (w tym kaplicy cmentarnej) innym podmiotom wykonującym usługi związane z pochówkiem i ekshumacją zwłok oraz nadzorowanie wykonywanych przez nich usług pogrzebowych. 13. Uzgadnianie wjazdów na cmentarz związanych z budową grobowców i nagrobków. 14. Pielęgnacja trawników i terenów zielonych a w szczególności formowanie żywopłotów oraz wykonanie takich prac jak: cięcia pielęgnacyjne w koronie drzew (w ilości 50 szt. rocznie), usuwanie odrostów jednorocznych, ewentualna wycinka drzew ( w ilości 30 szt. rocznie) i krzewów - po uzyskaniu zezwolenia, uzupełnianie nasadzeń, koszenie traw winno odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczanie nagrobków. Zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu koszenia - dot. cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej i ul. Szpitalnej. 15. Utrzymanie w należytym stanie porządkowym i sanitarnym terenu cmentarza, parkingu i koszenie terenu przyległego do cmentarza ul. Objazdowa (zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu koszenia). 16. Całoroczne utrzymanie dróg, parkingu i alejek. 1) zimowe utrzymanie polegać będzie na usuwaniu śliskości i posypywaniu dróg i alejek materiałem uszorstniającym, oczyszczanie dróg i alejek z materiałów uszorstniających w momencie wystąpienia długotrwałej odwilży. 2) letnie utrzymanie dróg, parkingu i alejek polegać będzie na usuwaniu błota, liści i innych zanieczyszczeń i ich unieszkodliwianiu. 17. Utrzymanie w czystości kwatery NN (sektor 20 cmentarz przy ul. Dusznickiej). 18. Utrzymanie w czystości grobów NN (dysponent grobów OPS) niezidentyfikowanych z imienia i nazwiska przy ul. Dusznickiej przed upłynięciem 20 letniego okresu likwidacyjnego grobu. 19. Regulowanie należności za zużyte media na potrzeby cmentarzy komunalnych: energia elektryczna, woda itp. 20. Systematyczne opróżnianie boksów śmieciowych oraz urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i organicznych oraz ponoszenie kosztów ich wywozu i składowania. 21. Prowadzenie bieżącej konserwacji obiektów cmentarza (kaplica, ogrodzenie) w celu utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym. 22. Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym kaplicy, WC oraz punktów czerpania wody. 23. Oświetlenie alejek cmentarza od zmroku do godziny zamknięcia. 24. Otwieranie cmentarza o godz. 6.00 do 22.00. Lokalizacja: ul. Dusznicka, ul. Objazdowa, ul. Szpitalna w Kłodzku. Powierzchnia cmentarzy komunalnych: cmentarz przy ul. Dusznickiej - 9,05 ha wraz z kaplicą cmentarną i budynkiem administracyjnym; - część cmentarza -przy ul. Objazdowej wraz z kolumbarium, parkingiem i terenem przyległym - 0,796 ha - cmentarz przy ul. Szpitalnej - 1,16 ha. 25. Prace będące przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego będą wykonywane w sposób gwarantujący osiągnięcia i utrzymanie właściwych standardów, przy spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, standardów sanitarnych oraz wymagań wynikających z innych obowiązujących przepisów. 26. Każdy z wykonawców winien ubezpieczyć wykonywane usługi w zakresie odpowiedzialności za szkody oraz następstwa powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, które wystąpią w związku z wykonywanymi usługami. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela wykonawcy a powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania wykonywanych usług obciążają wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 2 000 zł. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy PZP: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.) 3.Wadium wniesione w pieniądzach Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie o Kłodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050, z adnotacją Prowadzenie administrowania i utrzymywania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, musi je wpłacić odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 4.Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem. 6.Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art.46 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bip.klodzko.pl/zamowienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach