Przetargi.pl
Utrzymanie i eksploatacja cmentarzy na terenie miasta Kowary

Urząd Miejski w Kowarach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 718-24-16
 • Data zamieszczenia: 2014-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1-go Maja 1a 1a
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 075 718-24-16
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i eksploatacja cmentarzy na terenie miasta Kowary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie i eksploatacja: a) Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Staszica, wraz z utrzymaniem kaplicy cmentarnej w Kowarach (działka nr 348; obręb 1; pow. 14 648 m2), b) Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Matejki, wraz z utrzymaniem kaplicy cmentarnej w Kowarach (działka nr 17,18, 20, 21, obręb 4; pow. 63 884 m2) w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji cmentarzy należeć będzie: 1. w odniesieniu do Cmentarzy Komunalnych przy ul. Staszica i ul. Matejki : 1.1. utrzymywanie kaplic zlokalizowanych na terenie cmentarzy; 1.2. posiadanie lokalu służącego do obsługi administracyjnej cmentarza i przyjmowaniu interesantów oraz przechowywania dokumentacji cmentarnej. Lokal ten winien być zlokalizowany w granicach administracyjnych Miasta Kowary i czynny w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, 1.3. prowadzenie na bieżąco przeglądu drzewostanu, typowanie prac związanych z pielęgnacją i usunięciem drzew na terenie cmentarzy, informowanie Zamawiającego o zagrożeniach wynikających ze złego stanu drzewostanu; 1.4. w sezonie wiosenno - jesiennym przeprowadzanie w niezbędnym zakresie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, koszenie trawy (wymagana wysokość trawy - od 3 do 8 cm) przycinanie żywopłotów wraz z ich odchwaszczaniem oraz grabienie liści; 1.5. w sezonie zimowym - odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem alejek, parkingów i dróg zlokalizowanych na terenie cmentarzy, 1.6. wyposażenie cmentarza przy ul. Staszica w kontenery na odpady w ilości nie mniejszej niż: a. kontener o pojemności 1100 l - 2 szt., b. kontener o pojemności 240 l - 3 szt., c. kontener o pojemności 50 l - 1 szt., d. kontener o pojemności 30 - 1 szt.; 1.7. wyposażenie cmentarza przy ul. Matejki w kontenery na odpady w ilości nie mniejszej niż: a. kontener o pojemności 1100 l - 1 szt., b. kontener o pojemności 240 - 3 szt., c. kontener o pojemności 110 l - 1 szt., d. kontener o pojemności 70 l - 1 szt., 1.8. utrzymanie czystości i porządku na obszarze cmentarzy oraz innych obiektów znajdujących się na terenie cmentarzy. 1.9. usuwanie dzikich składowisk śmieci w kwaterach na terenie cmentarzy oraz oczyszczanie terenu przyległego do cmentarzy; 1.10. ustawienie i opróżnianie przenośnych kabin WC - po 1 sztuce na każdym cmentarzu oraz ponoszenie kosztów z tym związanych; 1.11. ponoszenie stałych kosztów za zużycie energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i wywóz odpadów oraz z tytułu innych świadczeń wynikających z bieżącego utrzymania cmentarzy, w tym złożenie do właściwego organu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 1.12. utrzymanie należytego stanu technicznego obiektów, urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie cmentarzy poprzez: a. zapewnienie systematycznej konserwacji oraz wykonywanie drobnych napraw, b. prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz wykonywanie niezbędnych przeglądów i pomiarów; 1.13. przygotowanie cmentarzy do Święta Zmarłych poprzez: a. zapewnienie dodatkowych kontenerów na odpady i wywozu odpadów w dniach poprzedzających Święto Zmarłych oraz w dniach następnych po Święcie, b. utrzymanie w okresie Święta, z uwzględnieniem szczególnej staranności, porządku i czystości na terenie cmentarzy, c. zapewnienie przenośnych kabin WC - minimum po 1 dodatkowej sztuce na każdym cmentarzu, d. pełnienie w dniu Święta Zmarłych dyżurów przez pracowników Wykonawcy w godzinach od 7.00 do 18.00 1.14. prowadzenie księgi cmentarnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.08.2001 roku w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, w tym również prowadzenie księgi w wersji elektronicznej w przypadku wprowadzenia stosownego oprogramowania przez Zamawiającego. Do księgi cmentarnej należy wpisywać dane osób, których zwłoki zostały pochowane: a. nazwisko i imię, b. płeć, c. wiek, d. ostatnie miejsce zamieszkania, e. datę zgonu, f. miejsce zgonu, g. przyczynę zgonu, h. datę i numer akt zgonu, i. datę pochowania, j. dokładnie określone miejsce pochowania według planu zagospodarowania cmentarza, k. ewentualnie odnotowanie faktu wydobycia, daty i miejsca ponownego złożenia szczątków; 1.15. Wpisanie danych o osobach zmarłych, opiekunach grobów ze spisu i ksiąg zmarłych oraz innych dokumentów będących w posiadaniu zarządu cmentarza do programu elektronicznej bazy danych, oraz obsługa tego programu. 1.16. koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru w zakresie czynności wykonywanych przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe na terenie cmentarzy; 1.17. porządkowanie istniejących miejsc pomiędzy grobami poprzez likwidację utrudnień w postaci np. łańcuchów, ławek; 1.18. pobieranie i ewidencjonowanie czynności wymienionych w zarządzeniu Burmistrza Miasta Kowary Nr 82/2003 z dnia 08.12.2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2003 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 17.11.2003r. w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz opłat cmentarnych, oraz przekazywanie pobranych opłat na konto Gminy Miejskiej Kowary. Uzyskane wpłaty z tytułu opłat cmentarnych przekazywane będą na konto Gminy do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 1.19 utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarno - epidemiologicznym oraz dokonywanie nakładów połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy tj. prosektorium przy ul. Matejki, oraz pobieranie opłat związanych z funkcjonowaniem prosektorium. 1.20.sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań dotyczących realizacji bieżących zadań, w tym ponoszonych kosztów za zużytą energię elektryczną, wywóz odpadów, odbiór ścieków oraz innych świadczeń wynikających z bieżącego utrzymania cmentarzy; 1.21. sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu kwartalnej informacji o wszelkich pracach nie objętych przedmiotem zamówienia, a koniecznych do wykonania na terenie cmentarzy (m.in. pracach remontowych) 1.22. wzywanie osób do opuszczenia terenu cmentarza w przypadku stwierdzenia zakłócania porządku. 1.23. wywieszenie do publicznej wiadomości na bramie głównej Cmentarza Komunalnego tablicy informacyjnej zawierającej: a. aktualny cennik opłat b. godziny otwarcia i zamknięcia cmentarza, c. regulamin cmentarza, d. adres biura zarządcy wraz z telefonem kontaktowym; 1.24. ścisłe stosowanie i przestrzeganie przepisów: a. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23, poz. 295 z 2000 r. z późn. zm.), b. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz. 1013 z 2001 r. z późn. zm.), c. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z 2001 r.) i innych obowiązujących przepisów. 1.25. standardy świadczonych w ramach niniejszego zamówienia usług określają ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktach wykonawczych do tej ustawy. Dla pełnego oszacowania ceny za utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych Zamawiający podaje dodatkowe informacje, które mają wpływ na dokonanie prawidłowej kalkulacji ceny: średnioroczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Wykonawcy w związku ze świadczeniem usługi utrzymania i eksploatacji cmentarzy: około 16.000 kWh, średnioroczne zużycie wody na potrzeby własne Wykonawcy oraz obsługę cmentarzy w związku ze świadczeniem usługi utrzymania i eksploatacji cmentarzy - około146 m3, liczba pochówków na obydwu cmentarzach komunalnych w 2012 roku - 138 liczba pochówków na obydwu cmentarzach komunalnych w 2013 roku - 152 pobrane opłaty za korzystanie z cmentarzy w 2013 roku i przekazane na konto Gminy Miejskiej Kowary w wysokości - 91.920,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości: 6.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach