Przetargi.pl
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Oława

Gmina Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3133044 , fax. 71 3130199
 • Data zamieszczenia: 2014-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oława
  pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 28
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3133044, fax. 71 3130199
  REGON: 93193486800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaolawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Oława
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Oława. 1)Świadczenie usługi obejmuje: - cmentarz komunalny w m. Bystrzyca przy ul. Polnej wraz z kaplicą (pow. 1,6793 ha); - cmentarz komunalny w m. Gaj Oławski (pow. 1,2000 ha); - cmentarz komunalny w m. Jaczkowice wraz z kaplicą (pow. 0,4000 ha); - cmentarz komunalny w m. Marcinkowice (pow. 1,4998 ha); - cmentarz komunalny w m. Siedlce (pow. 1,4500 ha); - cmentarz komunalny w m. Stanowice (pow. 0,5320 ha); - cmentarz komunalny w m. Stary Górnik (pow. 0,1700 ha); - cmentarz komunalny w m. Zabardowice (pow. 0,3164 ha). 2) Koszty mediów (energia elektryczna,woda) i wywozu nieczystości ponosi zamawiający. 3) Koszty wycinki chorych drzew i krzewów ponosi zamawiający. 4) Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia firmy ochroniarskiej. 5) Łącznie z zasobami określonymi j/w zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację związaną z funkcjonowaniem cmentarzy wymaganą prawem. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: I. Zakres obowiązków z tytułu utrzymania cmentarzy: 1. Bieżące utrzymanie czystości cmentarzy i kaplic. 2. Systematyczne (minimum raz w miesiącu w sezonie wiosna-lato-jesień ) wykaszanie traw na terenie cmentarzy oraz na trawnikach przed cmentarzami od strony wejścia i wjazdu. 3. Wykaszanie pasa zieleni, o szerokości 3 metrów przylegającego bezpośrednio do ogrodzenia od strony zewnętrznej. 4. Usuwanie skutków aktów wandalizmu na terenach przyjętych w zarządzanie. 5. Opróżnianie kontenerów na odpady komunalne, rejestracja ilości wywiezionych odpadów, potwierdzanie ilości (karta przekazania odpadu) wywiezionych odpadów komunalnych. Koszty utylizacji ponosi zamawiający. 6. Inne prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy komunalnych zlecane przez zleceniodawcę. 7. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu cmentarzy, który powinien być umieszczony na każdym cmentarzu w miejscu ogólnie dostępnym. 8. Organizacja ekshumacji zwłok i szczątków na żądanie prokuratury lub sądu. 9. Bieżące odchwaszczanie alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń. 10. Wykonywanie cięć sanitarno - pielęgnacyjnych drzew i krzewów. 11. Wykonywanie bieżącej konserwacji i napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek. 12. Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i zapobieganie śliskości na parkingach zlokalizowanych przed cmentarzami komunalnymi. II.Zakres obowiązków z tyt. administrowania cmentarzami: 1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzanie obiektami zlokalizowanymi na terenach cmentarzy komunalnych. 2. Pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 3. Prowadzenie ewidencji pobranych opłat. 4. Wskazanie lokalizacji miejsc pochówków, ustalenie terminów i warunków pogrzebów. 5. Nadzorowanie prac firm usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.) w zakresie przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, pomników oraz odstępów między tymi miejscami oraz w zakresie gospodarowania odpadami pochodzącymi z rozbiórki bądź stawiania nowych pomników (gruz, ziemia usuwane będą z terenu cmentarza przez firmy usługowe). 6. Prowadzenie dokumentacji cmentarnej w formie pisemnej jak i elektronicznej, a w szczególności: - ksiąg wieczystych osób pochowanych na cmentarzu, ( Zamawiający przekaże księgi Wykonawcy, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy ), - księgi grobów na cmentarzu, - alfabetycznego spisu pochowanych na cmentarzu, - rejestru kart zgonów, - rejestru miejsc rezerwowanych. 7. Udostępnienie wszelkich dokumentów źródłowych i informacji związanych z zarządzanym zasobem na żądanie Zamawiającego. Integralną część przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaolawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach