Przetargi.pl
Budowa obiektu sportowego w Strudze

Urząd Gminy Stare Bogaczowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 132
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8452220, 8452729 , fax. 074 8452266
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Stare Bogaczowice
  ul. Główna 132 132
  58-312 Stare Bogaczowice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8452220, 8452729, fax. 074 8452266
  REGON: 00053931900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starebogaczowice.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektu sportowego w Strudze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest uzyskanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców miejscowości Struga z możliwością wydzielenia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, miejsca na zamontowanie urządzeń sportowych, placu manewrowego ze zjazdem z drogi gminnej, oraz systemu odprowadzania wód deszczowych z obszaru inwestycji za pomocą projektowanych i przebudowywanych rowów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 5.000 zł. najpóźniej do 18. 07. 2013r. do godz. 10.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starebogaczowice.ig.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach