Przetargi.pl
Remont nawierzchni placów w Zakładzie Karnym w Oleśnicy

Zakład Karny w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wały Jagiellońskie 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 398 07 01 , fax. 71 398 07 12
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Oleśnicy
  ul. Wały Jagiellońskie 1 1
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 398 07 01, fax. 71 398 07 12
  REGON: 00032057800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Służba Więzienna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni placów w Zakładzie Karnym w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni placów o powierzchni 1245,75 m? wraz ze stworzeniem terenów zielonych o powierzchni 328 m? w Zakładzie Karnym w Oleśnicy przy ul. Wały Jagiellońskie 1, 56-400 Oleśnica. Do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót, a w szczególności: a) Roboty przygotowawcze w tym: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórka elementów dróg, transport materiałów, regulacja pionowa urządzeń b) Roboty ziemne w tym: wykopy, korytowanie wraz z profilowaniem podłoża c) Konstrukcja nowych nawierzchni w tym: wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu, podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z chudego betonu, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie, stopień (podest) z wycieraczką d) Elementy ulic w tym: ścieki z kostki kamiennej, obrzeża i obramowania e) Odwodnienie - przykanaliki kanalizacji deszczowej w tym: roboty ziemne, roboty montażowe, regulacja istniejących włazów i skrzynek f) Zieleń drogowa w tym: trawniki na terenie płaskim g) Inne prace w każdym z powyższych punktów w tym: wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej, wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ - jeśli dotyczy, prace porządkowe i zabezpieczające. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji określa dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w NBP O/O Wrocław nr 05 1010 1674 0006 1913 9120 0000. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający posiada nieoprocentowany rachunek bankowy. 7. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w kasie Zakładu Karnego w Oleśnicy przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 12:00. 8. Za termin wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna uważa się termin jego złożenia w kasie Zakładu Karnego w Oleśnicy, ul. Wały Jagiellońskie 1. 9. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 10. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony w kasie Zakładu Karnego: w godz. 8.00 do 12.00 lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt). Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia złożenia dokumentu w kasie. 11. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 11, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr D/Kw-220/04/16 na rzecz Zakładu Karnego w Oleśnicy. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach