Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu-Laskowicach od skrzyżowania z ul. Tańskiego do skrzyżowania z ul. Bożka.

Gmina Jelcz-Laskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 55-230 Jelcz-Laskowice, W.Witosa 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3817122, 3817145 , fax. 071 31817111
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jelcz-Laskowice
  W.Witosa 24 24
  55-230 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3817122, 3817145, fax. 071 31817111
  REGON: 93193488000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jelcz-laskowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu-Laskowicach od skrzyżowania z ul. Tańskiego do skrzyżowania z ul. Bożka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu-Laskowicach od skrzyżowania z ul. Tańskiego do skrzyżowania z ul. Bożka. 1.2 Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: -przebudowę istniejącej nawierzchnię ulicy na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa łamanego (istniejąca nawierzchnia bitumiczna); -rozbiórkę istniejących oraz wykonaniu nowych krawężników betonowych i obrzeży betonowych; -przebudowę istniejących oraz budowie nowych chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej prostokątnej w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa łamanego; -przebudowę istniejących oraz budowie nowych zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej prostokątnej kolorowej na podbudowie z kruszywa łamanego; -przebudowę istniejących i budowie nowych zatok postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz z płyt betonowych ażurowych na podbudowie z kruszywa łamanego; -przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (wymiana studzienek ściekowych i przykanalików na nowe, wykonanie dodatkowych studni rewizyjnych); -przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego (przestawienie istniejących słupów oświetleniowych, przebudowa istniejącego kabla oświetleniowego); -zabezpieczenie kolidujących z planowaną przebudową ulicy istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych (rury osłonowe). Lokalizacja zadania inwestycyjnego: działki nr 15)3 AM-32, części działek nr 13, 14, 21 AM-32 oraz na części dz. nr 39, 68, 107, 166)2 AM-35 obręb ewidencyjny Laskowice, jednostka ewidencyjna Jelcz-Laskowice. 1.3 Wykonanie organizacji ruchu zastępczego wraz z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót, 1.4 Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego ulic. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 4) Organizacja ruchu zastępczego - projekt i wykonanie 5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 6) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.) 7) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 8) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 10) oznakowanie poziome i pionowe wg projektu organizacji ruchu. 11) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: - ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, - nadzoru nad bhp, - ustalania i utrzymywania porządku, - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, - dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia . 5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: - projekcie budowlanym (opracowanie: Zakład Usługowy PROBER, 05.2016r.) z uzgodnieniami, w szczególności: pozwoleniem na budowę decyzja nr 522/2016 z dnia 15.07.2016, specyfikacje techniczne, projekcie organizacji ruchu docelowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.Jelcz-laskowice.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach