Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach

Gmina Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3133044 , fax. 71 3130199
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oława
  pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 28
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3133044, fax. 71 3130199
  REGON: 93193486800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaolawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy w Chwalibożycach. Budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z dwuspadowym dachem. Powierzchnia zabudowy 1 157,8m2 powierzchnia użytkowa 1 040,3 m2, kubatura 7 931,0 m3. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe ocieplone styropianem, ściany konstrukcyjne z pustaków Porotherm, ściany działowe w technologii gipsowej. Strop nad piwnicą gęstożebrowy Teriva. Konstrukcję dachu stanowią dźwigary kratowe drewniane. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna. Stropodach izolowany wełną mineralną. W obiekcie należy wykonać instalację wody i przyłącze z sieci wiejskiej, przyłącze kanalizacji sanitarnej i instalację, wewnętrzną instalację c.-o. i kotłownię olejową, Instalację solarną, kanalizację deszczową oraz instalację elektryczną z przyłączem do sieci NN, podziemny zbiornik przeciwpożarowy, instalację przeciwpożarową. Wykonać należy dojścia, parking i zjazdy. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dodatkowo: - zabezpieczenie terenu wokół obiektu na czas trwania robót; - przygotowanie terenu do prowadzenia budowy - wycięcie krzaków, wykarczowanie korzeni, usunięcie humusu itp.; - opłaty za uzgodnienia (np. zajęcie pasa drogowego), koszt zużycia energii, wody; - przywrócenie terenu wokół obiektu do stanu pierwotnego; - odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami; - prowadzenie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; - sporządzenie dokumentacji powykonawczej; - wszelkie opłaty związane z odbiorami np. badanie wody, badanie skuteczności wentylacji, przegląd kominiarza, i inne; - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu inwestora. Zaleca się wizję lokalną przed przystąpieniem do wyceny. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - stanowiące załączniki do SIWZ. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a doprecyzowanych w STWiORB. Udowodnienie równoważności należy do wykonawcy, który zobowiązany jest do zaznaczenia tego w ofercie, szczególnie w kosztorysach ofertowych wraz z załączeniem wykazu materiałów lub urządzeń równoważnych, kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne równoważnych materiałów lub urządzeń. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmian w projekcie, Wykonawca dokona ich na własny koszt wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zastosowane materiały lub urządzenia równoważne nie mogą posiadać gorszych parametrów/wymogów niż te określone w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych, to znaczy, że będzie realizował zamówienie zgodnie z dokumentacją techniczną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych), w jednej lub w kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oławie nr: 2295850007 0010 0003 4340 0038. Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: Wadium - sprawa nr RG.271.16.2016.ZP. Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Pzp formach należy złożyć oryginał dokumentu w kasie Zamawiającego (pok. nr 14), a kopię z potwierdzeniem złożenia w kasie Wykonawca może dołączyć do oferty. 7. Zamawiający dopuszcza również dołączenie oryginału dokumentu wadium bezpośrednio do oferty lub w osobnej kopercie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaolawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach