Przetargi.pl
Budowa kancelarii leśniczego w miejscowości Bielawa Dolna, dz. nr 144/476, obr. ewid. Bielawa Dolna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pieńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 59-930 Pieńsk, ul. Wysoka 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7786235 w. 31 , fax. 075 7786201
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pieńsk
  ul. Wysoka 2 2
  59-930 Pieńsk, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7786235 w. 31, fax. 075 7786201
  REGON: 93102405000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.piensk.wroclaw.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kancelarii leśniczego w miejscowości Bielawa Dolna, dz. nr 144/476, obr. ewid. Bielawa Dolna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa kancelarii leśniczego w miejscowości Bielawa Dolna, dz. nr 144/476, obr. ewid. Bielawa Dolna. 2. Lokalizacja inwestycji: Bielawa Dolna, dz. nr 144/476, obr. ewid. Bielawa Dolna, gmina Pieńsk, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie. 3. Podstawowe parametry budynku: 1) Powierzchnia zabudowy: 62,26 m?; 2) Powierzchnia całkowita: 48,07 m2; 3) Kubatura budynku: 243 m3; 4) Wysokość kalenicy: 6,44 m; 5) Liczna pracowników: 3 osoby; 6) liczna interesantów: 3 osoby; 7) Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII; 8) Typ zabudowy: wolnostojąca. 5. Ogólny opis obiektu oraz zakres i opis wykonywania robót: Budynek murowany, wolnostojący zaprojektowany na bazie prostokąta. Dach główny dwuspadowy o nachyleniu 40 stopni. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym i zadaszonym tarasem wejściowym elewacji frontowej. Przeznaczenie budynku: wykonywanie czynności kancelaryjnych (administracyjnych), przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań z zakresu leśnictwa, w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Budynek zaopatrzony, prócz pomieszczenia biurowego, w pomieszczenia towarzyszące, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie placówki (kancelarii leśnictwa), tj.: aneks kuchenny, łazienkę z WC, pomieszczenie gospodarcze oraz poczekalnię dla interesantów. Dla budynku zaprojektowano dojazd dla osób niepełnosprawnych (pochylnię) oraz dostęp do wszystkich pomieszczeń, z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać. Zagospodarowanie terenu wokół budynku kancelarii leśnictwa obejmować będzie budowę utwardzonego placu (parkingu) i chodnika z kostki betonowej, drewnianej wiaty na drewno oraz ogrodzenia z siatki o wys. 1,5 m. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (załącznik nr 2 do SIWZ), Przedmiar robót - część I i II(załącznik nr 3 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 2a do SIWZ). 7. Prace budowlane będą realizowane w dwóch etapach. Odbiór robót odbywać się będzie w dwóch etapach: 1) do dnia 16.12.2016r.: po wykonaniu robót opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - część I; 2) do dnia 30.06.2017r.: po wykonaniu robót opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - część II. 8. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 9. Wymagania dodatkowe: W ramach umowy oraz ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczania, bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej elementów robót oraz wykonanie geodezyjnej powykonawczej inwentaryzacji obiektu, 2) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru, 3) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, 4) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5) prawidłowego prowadzenie dokumentacji budowy, 6) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 7) zorganizować i zagospodarowanie zaplecze budowy, 8) zapewnić właściwe warunki bhp i ppoż., 9) dokonać niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania, 10) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót. 11) Jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę (np. uszkodzenie nawierzchni drogi dojazdowej) to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia. 12) wymagania dotyczące robót: Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także jej pozostałymi załącznikami. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do obrotu oraz posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć ww. dokumenty przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów. podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) z dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 10. Informacja na temat rozwiązań równoważnych: 1) W przypadku, gdyby w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. 2) Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. 3) Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. 4) W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji technicznej. 5) Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych w specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. 6) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego. 7) W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej. 11. Informacje na temat gwarancji: 1) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 36 miesięcy. 2) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ, który jest jednocześnie załącznikiem do umowy. 3) Termin gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego robót. 4) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót. 12. Warunki zapłaty za wykonane roboty: 1) Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. 2) Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie 2 fakturami przejściowymi (częściowymi) za faktycznie wykonane prace po odbiorze częściowym. Odbiory odbywać się będą do dnia 16.12.2016r., po wykonaniu robót opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - część I; do dnia 30.06.2017r., po wykonaniu robót opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - część II. 3) Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego. 4) Wykonawca za wykonane prace wystawi Zamawiającemu fakturę VAT płatną przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 5) Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego. 6) Zapłata faktury złożonej przez Wykonawcę za roboty wykonane przez podwykonawców nastąpi po dostarczeniu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzającego dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zapłaty. 7) Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 10 niniejszej specyfikacji. 13. Informacja o podwykonawstwie: Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany zawrzeć umowę o podwykonawstwo w formie pisemnej. Zapłata faktury złożonej przez Wykonawcę za prace wykonane przez podwykonawców nastąpi na zasadach określonych w umowie. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy PZP nie nakłada na Wykonawców obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom. Wskazanie to nastąpi w załączniku do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP polega na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP zobowiązany będzie do wskazania w formularzu ofertowym część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców na których zasoby się powołuje. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane winna zawierać w szczególności: a) planowaną datę zawarcia umowy (zgodną z postanowieniami SIWZ), b) dokładny i szczegółowy zakres robót budowlanych objętych umową, c) cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia wykonawcy, d) sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez podwykonawcę, e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez podwykonawcę, przy czym termin wykonania robót nie może być dłuższy od terminu określonego w umowie (harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z wykonawcą, f) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej. Zamawiający informuje, że w przypadku postanowień przedstawionych projektów umów o podwykonawstwo niezgodnych z powyższymi postanowieniami zostaną zgłoszone pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 dni do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że obowiązek przedkładania kopii umów o podwykonawstwo o których mowa w art. 143 b ust. 8 PZP nie dotyczy umów, których przedmiotem są: a) umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie zamówienia publicznego, b) usługi: ochrony placu budowy, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych budowy, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto, c) dostawy: związane z utrzymaniem placu budowy, dotyczące personelu wykonawcy lub personelu podwykonawców, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw w terminie 14 dni. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez wykonawcę z podwykonawców biorących udział w realizacji umowy, o których mowa w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych, za pomocą których wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz w rozdziale 8 SIWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Pozostałe kwestie w zakresie podwykonawstwa zostały przez zamawiającego określone we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ oraz w Prawie zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę 325.000,00 zł netto, tj. 399.750,00 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO 84 1020 5226 0000 6802 0521 7841 w tytule przelewu wskazując, jakiego postępowania dotyczy. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione w chwili wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11.08.2016r. do godz. 8:30. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu, oryginały dokumentów wniesienia wadium należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Pieńsk przed upływem terminu składania ofert, a do oferty dołączyć kopię dokumentów potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji /poręczenia, gwarancja /poręczenie ma być co najmniej bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5) termin ważności gwarancji / poręczenia. 8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 15. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_piensk/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach