Przetargi.pl
Dostawa środków czystości, higienicznych, dezynfekcyjnych, chemii specjalnej oraz różnego sprzętu do utrzymania czystości

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7747790 , fax. 71 7747790
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Dobrzyńska 21/23 21/23
  50-403 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7747790, fax. 71 7747790
  REGON: 93026615200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości, higienicznych, dezynfekcyjnych, chemii specjalnej oraz różnego sprzętu do utrzymania czystości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb Zamawiającego: papieru toaletowego i ręczników papierowych, rękawic gospodarczych, worków na odpady z tworzyw sztucznych, środków do dezynfekcji narzędzi, środków do dezynfekcji powierzchni małych i dużych, środków do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk i skóry, chemii specjalnej, mioteł i szczotek i innych artykułów do sprzątania, środków czyszczących , preparatów piorących i mydeł, worków do odkurzacza, podajników papieru, dozowników, koszów i drobnych akcesoriów, wózków do sprzątania, oliwki do masażu, chemii specjalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej s.i.w.z. Wykonawca dostarczy towar spełniający wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 876 z późn. zm.) jeśli dotyczy. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar posiada termin ważności dostarczanego towaru nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty w formie pisemnej (jeśli dotyczy) aktualnych kart charakterystyki sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. i rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. wraz z opisem, której pozycji formularza asortymentowo-cenowego dotyczą. Dołączone do oferty w/w dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela, opatrzone datą i opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do dołączenia do oferty (jeśli dotyczy) aktualnych kart charakterystyki w wersji elektronicznej (płyta CD) wraz z pisemnym oświadczeniem (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do s.i.w.z), że wszystkie informacje zawarte w kartach charakterystyki są aktualne na dzień przekazania podany w oświadczeniu lub informację pisemną o substancji, zgodną z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/W, jeżeli karta charakterystyki nie jest wymagana. Karta charakterystyki musi: być napisana językiem prostym i zrozumiałym, zawierać jednoznaczne i zwięzłe stwierdzenia, zawierać 16 obowiązkowych punktów, kolejność punktów winna być taka jak w rozporządzeniu wymienionym w rozdziale III, ust.3, pkt 6, zawierać wszystkie niezbędne dane o zagrożeniach, nie powinna zawierać zbędnego tekstu, być przygotowana przez wykwalifikowaną osobę lub zespół osób, w karcie charakterystyki winien być wymieniony producent, importer lub dystrybutor oraz data sporządzenia bądź aktualizacji karty. Złożone karty charakterystyki muszą być w języku polskim, w przypadku gdy będą sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski. W przypadku zmian wprowadzonych przez producenta, Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do dostarczenia w formie elektronicznej (płyta CD) Zamawiającemu aktualnych kart charakterystyki zapisanych w wersji elektronicznej (płyta CD). Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości przedmiotu umowy oraz cykliczności dostaw w granicach wynikających z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w ustalonych terminach i zamówionych ilościach. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku zapotrzebowania mniejszych ilości towaru niż wymienione w załączniku nr 2 do umowy. Minimalny zakres zamówienia wynosi 70 procent. W przypadku pakietu zamkniętego nr 7 (Chemia specjalna) Zamawiający wymaga od Wykonawcy na czas trwania umowy dostarczenia bezpłatnie 2 szt. systemów dozująco - podających gotowy roztwór, umożliwiający podłączenie 4 preparatów pod dozownik oraz 5 szt. pompek dozujących. Ponadto Zamawiający wymaga zapewnienia bezpłatnej opieki serwisowej, wsparcia technicznego i okresowych przeglądów technicznych zamontowanych systemów dozujących - na każde wezwanie Zamawiającego lecz nie rzadziej niż co 2 miesiące. W przypadku pakietu zamkniętego: nr 7 (Chemia specjalna) Zamawiający wymaga od Wykonawcy bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie utrzymania czystości za pomocą proponowanych środków myjących (przygotowanie, dozowanie). W przypadku pakietów zamkniętych: nr 4 (Środki do dezynfekcji narzędzi),nr 5 (Środki do dezynfekcji powierzchni małych i dużych), nr 8 (Miotły, szczotki i inne artykuły do sprzątania) gdy dostarczony sprzęt jest niekompatybilny w stosunku do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i wpływa negatywnie na efektywność pracy sprzętu Zamawiającego wskazanego w zał. nr 2, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru o wymaganej przez Zamawiającego jakości w cenie ofertowej do końca realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku pakietu zamkniętego nr 6 (Środki do mycia, odkażania, pielęgnacji rąk i skóry) do posiadania koncesji na obrót preparatami zarejestrowanymi jako lek na produkty wymienione w w/w pakiecie. 1. Termin realizacji zamówienia w poszczególnych pakietach zamkniętych: a) Pakiet nr 1 - termin zawarcia umowy: od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. b) Pakiet nr 2 - termin zawarcia umowy: od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. c) Pakiet nr 3 - termin zawarcia umowy: od 13.10.2016r.do 12.09.2017r. d) Pakiet nr 4 - termin zawarcia umowy: od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. e) Pakiet nr 5 - termin zawarcia umowy: od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. f) Pakiet nr 6 - termin zawarcia umowy od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. g) Pakiet nr 7 - termin zawarcia umowy od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. h) Pakiet nr 8 - termin zawarcia umowy od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. i) Pakiet nr 9 - termin zawarcia umowy od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. j) Pakiet nr 10 - termin zawarcia umowy od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. k) Pakiet nr 11- termin zawarcia umowy: od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. l) Pakiet nr 12- termin zawarcia umowy: od 12.09.2016r.do 12.09.2017r. m) Pakiet nr 13 termin zawarcia umowy: od 12.09.2016r. do 12.09.2017r. n) Pakiet nr 14 termin zawarcia umowy: od 13.10.2016r. do 12.09.2017r. 2. Dostawa w.w przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie bieżących zamówień sporządzanych przez Zamawiającego i wysyłanych do Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od wysłania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyńska.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach