Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-330 Szczytna, ul. Zamkowa 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8683232 , fax. 074 8683232
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Zamkowa 8 8
  57-330 Szczytna, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8683232, fax. 074 8683232
  REGON: 00031582100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-szczytna.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Dotyczy to łazienek położonych na I i II piętrze budynku oraz pokoju 104 położonego przy głównej klatce schodowej. - roboty budowlane: wyburzanie i demontaż - przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8, - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - 45331000-6, - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - 45332000-3 - roboty instalacyjne elektryczne-45310000-3 - tynkowanie - 45410000-4 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie - 45420000-7, - pokrywanie podłóg i ścian - 45430000-0, - roboty malarskie - 45442100-8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dps.szczytna.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach