Przetargi.pl
Zlewnia rz. Oławy- udrożnienie cieków (Młynówka Kalinowa, Witówka, Potok Nieszkowicki, Gnojna, Kuropatnik, Kuna), gm. Wiązów, Strzelin, Oława

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-333 Wrocław, al. J. Matejki 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3226681 do 83 , fax. 071 3227929
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
  al. J. Matejki 5 5
  50-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3226681 do 83, fax. 071 3227929
  REGON: 93296478800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zlewnia rz. Oławy- udrożnienie cieków (Młynówka Kalinowa, Witówka, Potok Nieszkowicki, Gnojna, Kuropatnik, Kuna), gm. Wiązów, Strzelin, Oława
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie cieków: Młynówka Kalinowa, Witówka, Potok Nieszkowicki, Gnojna, Kuropatnik, Kuna na terenie gmin Wiązów, Strzelin, Oława na łącznej dł. 39,257 km, w tym: Młynówka Kalinowa - udrożnienie cieku na dł. 0,822 km polegająca m.in. na: - wykoszeniu wraz z wygrabieniem porostów ze skarp i dna cieku, - usunięciu namuliska żwirowa - ziemnego - odmuleniu cieku wraz z rozplantowaniem urobku, - likwidacji zakrzaczeń, - oczyszczeniu terenu. Witówka - udrożnienie cieku na dł. 9,1 km polegająca m.in. na: - wykoszeniu wraz z wygrabieniem porostów ze skarp i dna cieku, - usunięciu roślin korzeniących się w dnie, - odmuleniu cieku wraz z rozplantowaniem urobku, - oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych, - likwidacji zakrzaczeń, - oczyszczeniu terenu Potok Nieszkowicki - udrożnienie cieku na dł. 5,624 km polegająca m.in. na: - wykoszeniu wraz z wygrabieniem porostów ze skarp i dna cieku, - usunięciu namuliska żwirowa - ziemnego - odmuleniu cieku wraz z rozplantowaniem urobku (ręczne i koparko - odmularkami), - likwidacji zakrzaczeń, - oczyszczeniu terenu. Kuropatnik - udrożnienie cieku na dł. 6,95 km polegająca m.in. na: - wykoszeniu wraz z wygrabieniem porostów ze skarp i dna cieku, - odmuleniu cieku wraz z rozplantowaniem urobku, - likwidacji zakrzaczeń, - oczyszczeniu terenu. Gnojna - udrożnienie cieku na dł. 6,1 km polegająca m.in. na: - wykoszeniu wraz z wygrabieniem porostów ze skarp i dna cieku, - odmuleniu cieku wraz z rozplantowaniem urobku, - likwidacji zakrzaczeń, - oczyszczeniu terenu. Kuna - udrożnienie cieku na dł. 10,661 km polegająca m.in. na: - wykoszeniu wraz z wygrabieniem porostów ze skarp i dna cieku, - hakowaniu, - odmuleniu cieku wraz z rozplantowaniem urobku, - usuwaniu zatorów, - oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych, - likwidacji zakrzaczeń, - oczyszczeniu terenu. UWAGA: W celu ograniczenia negatywnego wpływu realizacji przedmiotowych cieków na środowisko przyrodnicze i jego poszczególne elementy, występujące w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie terenu na którym będą prowadzone prace Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia NADZORU PRZYRODNICZEGO dysponując osobą/osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie opisane w części II, pkt 7.2 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary prac, Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów oraz Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie usuwania oraz pielęgnacji drzew i krzewów. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami prac, Wytycznymi wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów, Wytycznymi wykonania i odbioru prac w zakresie usuwania oraz pielęgnacji drzew i krzewów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907218005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Termin, miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew do dnia 04.08.2016r. godz. 9:00 Wadium wniesione w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy wnieść nie później jak w dniu / terminie /składania ofert, czyli dnia: 04.08.2016r. godz. 9:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach