Przetargi.pl
Przebudowa dróg wewnętrznych w Grzybianach ul. Ogrodowa i Kunicka.

Gmina Kunice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-216 Kunice, ul. Gwarna 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8575322 , fax. 076 8575482
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kunice
  ul. Gwarna 1 1
  59-216 Kunice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8575322, fax. 076 8575482
  REGON: 39064747500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kunice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg wewnętrznych w Grzybianach ul. Ogrodowa i Kunicka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych łącznie za zjazdami do posesji ulice Ogrodowa i Kunicka w m. Grzybiany w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie użytkowania. 3.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) Roboty przygotowawcze : a) pomiary przy liniowych robotach ziemnych - 0,485 km, 2) Roboty rozbiórkowe: a) roboty ziemne wykonywane koparkami - 375,00 m3, b) ręczne roboty ziemne - 93,90 m3, c) ręczne wykopy ciągłe i jamiste ze złożeniem urobku na odkład - 15,36 m3, d) wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki - 473,43 m3, 3) Kolizje : a) ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. 140 mm - 48 mb. 4) Podbudowy: a) mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst. konstr. nawierzchni - 4767,75 m2, b) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym - 156,35 m3, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - 1140,75 m2. 5) Nawierzchnie: a) nawierzchnia z mieszanek min. bit. o gr. 5 cm warst. wiążąca - 3036,00 m2, b) nawierzchnia z mieszanek min. bit. o gr. 4 cm warst. scieralna - 2967,85 m2, 6) Roboty wykończeniowe: a) ława pod krawężniki betonowa z oporem - 0,878 m3, b) krawężniki betonowe wystające 15x30 cm - 13 mb, c) plantowanie skarp i dna wykopów - 480 m2, d) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 2 szt., e) regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 3 szt., f) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 19 szt., g) nawierzchnia z tłucznia kamiennego ( pobocze ) 912 m2, 3.3. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 7000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych ), 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert , 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 p.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275 z późniejszymi zmianami ), 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BS Legnica o/Kunice Nr 43 8649 1028 2001 0000 0228 0005 . 5. Wadium złożone w formie pieniądza musi znaleźć się na rachunku zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia ofert. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć równocześnie z ofertą, ale w oddzielnej, opisanej kopercie. Opis winien zawierać: Nazwę i adres Wykonawcy Wadium - : Przebudowa dróg wewnętrznych w Grzybianach ul. Ogrodowa i Kunicka. przetarg nr GP.271.3.2016.D Wadium należy złożyć wraz z ofertą pokój nr 12 ( sekretariat). 7. Wadium w formie gwarancji : Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać : - nazwę i siedzibę wykonawcy - nazwę i siedzibę zamawiającego - nazwę i siedzibę gwaranta - określenie wierzytelności - kwotę gwarancji - termin ważności gwarancji - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne wezwanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz .U. z 2010r Nr 113 poz. 759)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kunice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach