Przetargi.pl
pn.: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 - 1+094 w Godziszowej

Gmina Mściwojów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-407 Mściwojów, Mściwojów 43
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8728522 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mściwojów
  Mściwojów 43 43
  59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8728522 w. 22
  REGON: 39064741700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pn.: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 - 1+094 w Godziszowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 - 1+094 w Godziszowej, polegającej na: Projektowana przebudowa chodnika wykonywana będzie w pasie drogi powiatowej nr 2176D w miejscowości Godziszowa. Trasa chodnika przebiega w terenie zabudowanym. W obrębie pasa drogowego odbywa się ruch kołowy oraz ruch pieszych. Projektuje się wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm, o wymiarach 10x20 cm w kolorze szarym i grafitowym. Kolorystycznie układana będzie kostka w następujący sposób: - od strony krawężnika betonowego oraz od strony obrzeża betonowego, po dwa rzędy kostki grafitowej o szerokości 20 cm; Reszta chodnika - środek wykonany z kostki szarej. Chodnik o szerokości 1,5 m. Zjazdy projektuje się z kostki betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm. Chodnik od strony posesji zostanie zabezpieczony obrzeżem betonowym 8x30 cm na posypce cementowo - piaskowej, na zjazdach krawężnikiem drogowym na leżąco. Rozwiązanie sytuacyjne projektowanego chodnika zostało przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.msciwojow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach