Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. Nr 60 obr. 2 Szczawno-Zdrój

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8493916 , fax. 074 8435613
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój
  ul. Kościuszki 17 17
  58-310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8493916, fax. 074 8435613
  REGON: 89071821900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. Nr 60 obr. 2 Szczawno-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku 589,70 mb oraz przywrócenie jej parametrów użytkowych sprzed zniszczenia oraz umożliwienie bezpiecznej komunikacji w tym rejonie. Prace polegać będą na niezbędnych robotach naprawczych dla uzyskania przejezdności drogi oraz zatrzymania procesu jej erozji. Projektowana naprawa pokrywać się będzie z istniejącą trasą i szerokością nawierzchni. Założono, że droga będzie mieć parametry drogi klasy L oraz natężenie ruchu kategorii KR1. Droga będzie mieć w miarę stałą szerokość wynoszącą 3,0 m, jedynie na łuku w hm 5+74,10 - 5+97,80 będzie poszerzona do 3,50 m oraz wykonane zostaną pobocza szerokości około 50 cm - szerokość poboczy należy dostosować do warunków lokalnych oraz dostępności terenu leżącego w granicy działki Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym uproszczonym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45. ust. 2 ustawy zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach