Przetargi.pl
Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego w km 3+405 drogi powiatowej Nr 1277 D na odc. Smogorzów Wielki - Wińsko, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277 D odc. Wińsko-Smogorzów Wielki.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 389 47 25 , fax. 0-71 389 47 25
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Tadeusza Kościuszki 27 27
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 389 47 25, fax. 0-71 389 47 25
  REGON: 93197784300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego w km 3+405 drogi powiatowej Nr 1277 D na odc. Smogorzów Wielki - Wińsko, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277 D odc. Wińsko-Smogorzów Wielki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy ceglanego przepustu sklepionego w ciągu drogi powiatowej Nr 1277 D oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1277 D na odc. Wińsko - Smogorzów Wielki na długości 1,085 km. Zakres inwestycji: Stan istniejący: droga powiatowa Nr 1277 D na odc. Wińsko - Smogorzów Wielki o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, o zmiennej szerokości od 5,00 m do 5,15 m, obustronne pobocza gruntowe o różnej szerokości i obustronne rowy. Klasa drogi - Z; łukowy ceglany przepust sklepiony jednootworowy. Stan projektowany: Projektuje się ujednolicenie szerokości jezdni do 6,00 m, odtworzenie warstw konstrukcyjnych jak dla KR 3, remont istniejących zjazdów, wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym o szerokości 1,0 m, oczyszczenie istniejących rowów z krzewów. W zakresie przebudowy przepustu projektuje się budowę w miejsce wyburzonego obiektu, nowego jednootworowego przepustu o konstrukcji ramy żelbetowej z nowymi ściankami czołowymi. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 23.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatwolowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach