Przetargi.pl
Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7492100...134 , fax. 076 7492117
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Pl. Zwycięstwa 15 15
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7492100...134, fax. 076 7492117
  REGON: 39064755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Ułożenie dywanika i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych. Zakres obejmuje : Zadanie I Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej dz.nr 11/18 w m.Mleczno Zadanie II Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej dz. nr 325/3 w m. Naroczyce Zadanie III Ułożenie dywanika asfaltowego na odcinku drogi dz. nr 12/1 w m.Koźlice Zadanie IV Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej dz. nr 80 w m. Radoszyce Zadanie V Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej dz. nr 442 w m. Chobienia wraz z przebudową zjazdu na drogę wojewódzką ( dokumentacja do wglądu w Urzędzie Gminy w Rudnej pok. nr 213 w godz. 7 30 do 15 30) Szczegółowy zakres zamówienia dla poszczególnych zadań określają przedmiary robót, stanowiące załączniki Nr 9, Nr 10, Nr 11 ,12,13 do niniejszej specyfikacji tj. Zadanie I - załącznik nr 9 do SIWZ Zadanie II - załącznik nr 10 do SIWZ Zadanie III- załącznik nr 11 do SIWZ Zadanie IV - załącznik nr 12 do SIWZ Zadanie V - załącznik nr 13 do SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany oraz korekty wyżej wymienionego zakresu rzeczowego, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia SIWZ. W przypadku wskazania przez Zamawiającego , w opisie przedmiotu zamówienia , znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ze względu na specyfikę przedmiotu i niemożność opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń, Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach, zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, tzn. materiałów nie gorszych niż określone w dokumentacji.Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej.Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej obowiązany jest wykazać , że roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust.5 pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 6.000,00 zł(słownie: sześć tysięcy złotych). W przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotu wspólnego (np. konsorcjum) należy wskazać podmiot wnoszący wadium (zapis w umowie konsorcjum). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 11.08.2016r r o godz. 10??. Wadium należy wnieść w następującej formie: - pieniądz - wpłata na konto UG Rudna w BS we Wschowie o/ Rudna Nr 51 8669 0001 0151 6397 2000 0031. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne ,jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. -poręcznie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienieżnym - gwarancja bankowa -gwarancja ubezpieczeniowa -poręczenie udzielone przez inne podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości( Dz. U.z 2014poz. 1804 oraz z 2015r poz. 978 i 1240) Inne formy wniesienia wadium muszą być deponowane w kasie siedziby Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rudna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach