Przetargi.pl
Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina

Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7468129, 7468277 , fax. 76 7468287
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie
  ul. Kilińskiego 10 10
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7468129, 7468277, fax. 76 7468287
  REGON: 39064753500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubin. Zadanie obejmuje swoim zakresem: a/ remonty nawierzchni : masą mineralno-asfaltową, recykler, patcher, kostka brukową betonową frezem b/ odnowa: przywrócenie cech użytkowych nawierzchni (uszorstnianie, powierzchniowe utrwalenie, wyrównanie kolein, cienkie warstwy) i inne po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, c/ remont nawierzchni przez wzmocnienie nowymi warstwami przez wymianę warstw (frezowanie i ułożenie nowych nawierzchni) d/ regulacja wbudowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego, c/ inne nie wymienione, a wynikające z utrzymania interwencyjnego mającego charakter działania awaryjnego; 2.Szczegółowy zakres robót określają przedmiar robót i Ogólne Specyfikacje Techniczne stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na remonty bieżące i zabiegi utrzymaniowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach