Przetargi.pl
Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów położonych wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety w Bielawie - etap I w obrębie ul. Wysokiej w Biela­wie

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza przetarg

 • Adres: 58-260 Bielawa, ul. Plac Wolności 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 8334-255 , fax. 074 8335838
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Bielawa
  ul. Plac Wolności 1 1
  58-260 Bielawa, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 8334-255, fax. 074 8335838
  REGON: 890717823
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów położonych wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety w Bielawie - etap I w obrębie ul. Wysokiej w Biela­wie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej na odcinku ok. 180 m. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty rozbiórkowe nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - ok. 201 m2, 2) frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 10 cm - ok.806 m2, 3) mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 25 cm - ok. 1.007 m2, 4) wywiezienie na składowisko materiałów rozbiórkowych - ok.377 m3, 5) wycinkę drzew w ilości 8 szt, 6) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15 cm w ilości - ok. 1.750 m2, 7) ustawienie krawężników na ławie betonowej w ilości ok.723 m, 8) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wraz ze stabilizacją na powierzchni - ok. 1.960 m2, 9) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni ok. 1.816 m2, 10) wykonanie chodników z kostki betonowej wraz podbudową i obrzeżami - ok. 476 m2, 11) wykonanie drenażu - ok. 150 mb, 12) wykonanie kanałów z rur polietylenowych SN8 o średnicy fi 500 mm - ok. 54 mb, 13) demontaż oświetlenia ulicznego i wykonanie nowej linii oświetlenia ulicznego z ustawie­niem 11 szt. słupów oświetleniowych i zamontowaniem opraw led 48 o mocy 100 W w ilo­ści - 17 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/przetargi/nieograniczony/01_01_16/07_06_16
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach