Przetargi.pl
Budowa zatoki parkingowej w ul. Mościckiego w Oleśnicy

Sekcja Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. B. Krzywoustego 31C
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7889416 , fax. 71 788 94 17
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sekcja Dróg Miejskich
  ul. B. Krzywoustego 31C 31C
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7889416, fax. 71 788 94 17
  REGON: 93060744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sdm.olesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zatoki parkingowej w ul. Mościckiego w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Mościckiego w Oleśnicy polegająca na budowie zatoki parkingowej dla samochodów osobowych o powierzchni ok. 300 m2 w zakresie: ROBOTY ROZBIÓRKOWE wraz z wywozem i utylizacją odpadów: - rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej, - usunięcie ziemi urodzajnej, ROBOTY ZIEMNE: - wykopy w gruncie kat. III z transportem urobku, ROBOTY NAWIERZCHNIOWE: - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2 gr. 15 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, ELEMENTY DRÓG I LIC: - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU: - ustawienie znaków drogowych dla stałej i tymczasowej organizacji ruchu, ZIELEŃ: - wykonanie trawników dywanowych siewem Szczegółowy zakres zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa oraz poręczenie wymienione w art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: sdm.olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach