Przetargi.pl
Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni

Gmina Bogatynia ogłasza przetarg

 • Adres: 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7725110, 7725370 , fax. 75 7725109, 7725379
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bogatynia
  ul. Daszyńskiego 1 1
  59-920 Bogatynia, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7725110, 7725370, fax. 75 7725109, 7725379
  REGON: 00052502700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bogatynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania, dowiezienia i wydawania jednego gorącego posiłku jednodaniowego dziennie osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni przez 251 dni roboczych w okresie od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 września 2017r. 3.1. Gorący posiłek jednodaniowy winien być dostosowany do wynikających z obowiązujących przepisów, norm żywności i żywienia, m.in.: wartość kaloryczna posiłku nie może być mniejsza niż 500 kcal, w ilości nie mniejszej każdorazowo niż 500ml (500g). W przypadku zupy wymagana jest wkładka (mięso lub kiełbasa 100g) wraz z pieczywem (kromka chleba lub bułka 50g). W przypadku drugiego dania typu bigos, fasolka po bretońsku itp. Wymagane są dodatkowo ziemniaki (100g) lub pieczywo (kromka chleba lub bułka 50g). Zamawiający dopuszcza podanie zupy maksymalnie 3 razy w tygodniu oraz wymaga podania drugiego dania minimum 2 razy w tygodniu. W przypadku drugiego dania Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej 1 raz w tygodniu do podania zestawu składającego się z ziemniaków, mięsa i surówki. Temperatura posiłków powinna wynosić odpowiednio dla zup - minimum 75 stopni C, a dla drugiego dania - minimum 63 stopnie C. 3.2. Posiłki winny być przygotowane według zatwierdzonego każdorazowo przez Zamawiającego dekadowego jadłospisu. 3.3. Gorący posiłek jednodaniowy należy zapewnić dla ok. 200 osób dziennie na terenie miasta Bogatynia. 3.4. Gorący posiłek jednodaniowy należy przygotować samodzielnie (niedopuszczalny jest zakup gotowych posiłków lub korzystanie w tym zakresie z podwykonawstwa), we własnym lokalu (lokalu, do którego Wykonawca posiada tytuł własności lub prawo jego użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy) i dowieźć do wyznaczonych punktów własnym transportem w odpowiednich naczyniach (termosach). 3.5. Wydawanie gorących posiłków jednodaniowych odbywać się będzie przez 254 dni roboczych, w następujących punktach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego: - punkt wydawania posiłków w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 42a - w godzinach od 11:10 do11:40, - punkt wydawania posiłków w Bogatyni przy ul. Listopadowej 2 - w godzinach od 12:00 do 13:25 - punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3 przy ul. Okólnej 3 - w godzinach od 13:40 do 14:10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc usytuowania punktów wydawania posiłków. 3.6. Zamawiający zastrzega, iż liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od wystawionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni skierowań, dlatego też, co tydzień Zamawiający będzie aktualizował listę osób skierowanych do odbioru posiłków przyznanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 3.7. Cena brutto produktów zakupionych do przygotowania jednego posiłku nie może być niższa niż 60% ceny brutto każdego posiłku. 3.8. Wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca musi posiadać wdrożony i funkcjonujący system HACCP. 2) Wykonawca musi być objęty kontrolą sanitarno-epidemiologiczną w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy, ze szczególnym uwzględnieniem mycia zwrotnych opakowań transportowych (brudnych termosów), tzw. świadczenie usług cateringowych. 3) Lokal do przygotowywania posiłków, którym dysponuje Wykonawca musi być objęty stałym nadzorem sanitarnym przez właściwą miejscowo Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 4) termosy do przewożenia żywności oraz termometry do mierzenia temperatury potraw muszą posiadać przewidziane prawem atesty. 5) Środki transportu wykazane przez Wykonawcę do przewozu posiłków muszą posiadać decyzję właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na przewóz artykułów spożywczych wykazanymi przez Wykonawcę środkami transportu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość oferowanych usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bogatynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach