Przetargi.pl
Świadczenie usług żywienia chorych tj. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pacjentów Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w okresie od 01-07-2016r. do 30-06-2017r.

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8450125, 74 8450124 , fax. 74 8450290
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
  ul. Parkowa 8 8
  58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8450125, 74 8450124, fax. 74 8450290
  REGON: 00029398200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlo.czarnybor.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług żywienia chorych tj. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pacjentów Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w okresie od 01-07-2016r. do 30-06-2017r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług żywienia chorych, tj.: CPV 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków, CPV 55322000-3 usługi gotowania posiłków, CPV 55520000-1 usługi dostarczania posiłków. Na zestaw całodzienny składają się 3 posiłki: śniadanie, obiad dwudaniowy + napój , kolacja, przygotowane z produktów własnych. Posiłki muszą być ciepłe, przywożone w pojemnikach hermetycznych, odpowiednim transportem, przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. Zamawiający ze względów technicznych i organizacyjnych w zakresie przechowywania nie dopuszcza łączenia w jednym transporcie przywożonych posiłków (np. obiadu z kolacją lub ze śniadaniem, itp.). Śniadanie, obiad i kolacja muszą stanowić oddzielnie przewozy. Posiłki gorące mają być dowożone w termosach z możliwością podgrzewania (grzałka elektryczna), z uwagi na fakt, iż posiłki w Zakładzie wydawane są w trzech turach. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki dla wszystkich pacjentów Zakładu przez okres trwania umowy z uwzględnieniem zalecanych diet. Zamawiający w trakcie trwania umowy może składać zamówienie na posiłki z grupy diet: wątrobowej, cukrzycowej, żołądkowej. Artykuły spożywcze i inne surowce niezbędne do przygotowywania posiłków Wykonawca kupuje na koszt własny. Wykonawca odpowiada za higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnionego personelu, w tym posiadanie odpowiednich badań sanitarno - epidemiologicznych uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca ma wykonać dziennie ok. 98 śniadań, ok. 98 obiadów, ok. 98 kolacji. 3. Szczegółowa ilość posiłków określana będzie na podstawie zapotrzebowania żywnościowego dostarczanego przez Zamawiającego z wyprzedzeniem jednodniowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domówienia posiłków telefonicznie na pół godziny przed dowozem. 4. Wartość odżywcza posiłków wynosi min. 2000 kcal dziennie. W skład posiłków muszą wchodzić warzywa i owoce wzbogacające dietę w witaminy, błonnik i sole mineralne. Zamawiający wymaga by Wykonawca w okresie Świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotował posiłki o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw. 5. Dowóz posiłków; - śniadanie do godziny 06:30 - obiad do godziny 12:30 - kolacja do godziny 18:00 6. Wykonawca będzie prowadził ewidencję wydawanych posiłków, z uwzględnieniem ilości i asortymentu. Zestawienie miesięczne wydanych posiłków musi być potwierdzone przed wystawieniem faktury u pracownika Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia próbek dostarczanej żywności w ilości wymaganej przez stacje sanitarno - epidemiologiczne. 8. Wykonawca zapewnia odbiór niespożytych posiłków z Zakładu i ich utylizacje zgodnie z przepisami prawa 9. W punkcie wydawania posiłków Zakładu musi znajdować się aktualny tygodniowy jadłospis. Wykonawca odpowiada za higienę naczyń i opakowań, w których będą przechowywane i przewożone posiłki. 10. Zamawiający zapewnia wyposażenie w zastawę stołową i sztućce oraz personel wydający posiłki. 11. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym. 12. Personel zatrudniony przez Wykonawcę jest zobowiązany uwzględniać i wprowadzać w życie uwagi zamawiającego, dotyczące sposobu wykonywania usług, a wynikające z postanowień umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań mikrobiologicznych serwowanych posiłków. 14. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego tabel kaloryczności dostarczonych posiłków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlo.czarnybor.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach