Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Oborniki Śląskie ul. Podzamcze i Kościuszki, Pęgów ul. Polna, Golędzinów ul. Kościuszki.

Gmina Oborniki Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3103519, 3103536 , fax. 071 3102295
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki Śląskie
  ul. Trzebnicka 1 1
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3103519, 3103536, fax. 071 3102295
  REGON: 93193508100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Oborniki Śląskie ul. Podzamcze i Kościuszki, Pęgów ul. Polna, Golędzinów ul. Kościuszki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis remontu drogi w Obornikach Śląskich ul. Podzamcze - Roboty pomiarowe 0,100 km - Mechaniczne ścinanie poboczy 100 m2 - Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych 20 mb - Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 40 m2 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 5 km 2 m3 - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową 30 t - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 770 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm 770 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm 20 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 10 cm 62,5 m2 - Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 10 m2 Opis remontu drogi oraz chodnika w Obornikach Śląskich ul. Kościuszki Droga: - Roboty pomiarowe 0,170 km - Frezowanie nawierzchni bitumicznej 780 m2 - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 770 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm 780 m2 - Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 20 m2 Chodnik: - Roboty pomiarowe 0,136 km - Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej 33 m2 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 4,5 m2 - Przeniesienie słupka do znaków drogowych 1 szt. - Mechaniczna rozbiórka krawężników kamiennych 20x35 cm wraz z ławą 126 mb - Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 3 szt. - Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 30 cm 177 m2 - Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 40 cm 33 m2 - Warstwy odsączające z piasku z zagęszczeniem mechanicznym 177 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 10 cm 177 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm 33 m2 - Podsypka z miału kamiennego 3 cm 210 m2 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm szara prostokątna 177 m2 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szara prostokątna 33 m2 - Ława pod krawężnik betonowy z oporem 8,76 m3 - Krawężnik betonowy wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 146 mb - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 146 mb - Wywóz ziemi i gruzu samochodem samowyładowczymi na odległośc 20 km 70,26 m3 - Wywiezienie krawężników kamiennych samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km 4,536 m3 Opis remontu drogi w Pęgowie ul. Polna - Roboty pomiarowe 0,720 km - Wykonanie koryta na poszerzenie jezdni głębokości 30 cm 75 m2 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km 22,5 m3 - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 75 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25 cm 75 m2 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 2880 m2 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 10 cm 75 m3 - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2955 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm 2955 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 8 cm 720 m2 Opis remontu drogi w Golędzinów ul. Kościuszki - Roboty pomiarowe 0,100 km - Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 46 m2 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 5 km 13,8 m3 - Wykonanie koryta na poszerzenie jezdni głębokości 15 cm 46 m2 - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 46 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25 cm 46 m2 - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 46 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm 46 m2 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 658 m2 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 10 cm 30 m3 - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 658 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 10 cm 66 m2 Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Terminrealizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach