Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+471 - 4+550, Etap III [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kochanowskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6473103 , fax. 75 7526419
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
  ul. Jana Kochanowskiego 10 10
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6473103, fax. 75 7526419
  REGON: 23082149200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+471 - 4+550, Etap III [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2774D relacji Rybnica-Stara Kamienica (gmina Stara Kamienica, powiat jeleniogórski) w zakresie naprawy i odbudowy odwodnienia, konstrukcji i nawierzchni drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu: 1) długość odcinka drogi objętego przebudową - 4550,0 m 2) długość odcinka jezdni remontowanej w etapie III - 4079,0 m 3) szerokość jezdni - 4,5 ÷ 5,5 m 4) wyrównanie naw. jezdni z mieszanki min.-bit. asfaltowej - 1056,15 t 5) nawierzchnia jezdni z mieszanki min.-bit. asfaltowej - 21123,00 m2 6) spadki podłużne - do 8,8 % 7) spadki poprzeczne - 2 ÷ 4 % 8) szerokość poboczy - 0,5 ÷ 0,75 m 9) spadek poprzeczny poboczy - 5 ÷ 6 % 10) pochylenie skarp nasypów i rowów - 1:1 11) wykaszanie rowów i skarp - 16316,0 m2 12) ścieki, pobocza z kostki kamiennej - 159,00 m2 13) pobocza z kruszywa kamiennego - 4788,00 m2 14) bariery ochronne SP-06 - 16,00 m 15) ruch - KR3 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz Przedmiar robót + Kosztorys ofertowy, stanowiące Załączniki Nr 9 do SIWZ. Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze w pokoju nr 17 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: http://zp.powiat.jeleniogorski.pl. 3. Do realizacji robót budowlanych dopuszcza się użycie produktów równoważnych, co do ich parametrów, jakości i docelowego przeznaczenia, a także spełnianych funkcji i walorów użytkowych - pod warunkiem ich zgodności z produktami określonymi w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załączniki Nr 7, 8 i 9 do SIWZ. 4. Informacje dodatkowe: 1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesy osób trzecich. 2) Przedmiar robót oraz Kosztorys ofertowy stanowią element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie weryfikuje czy ilości podane w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym są prawidłowe. 3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji inwestycji i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zaniechanie przez Wykonawcę przeprowadzenia wizji lokalnej, o której mowa powyżej, następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. 4) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 5) Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) na budowie, który wymaga akceptacji inspektora nadzoru budowlanego. 6) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 7) Przed przystąpieniem do realizacji zadania wybrany Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zawierający terminy wykonania poszczególnych rodzajów robót i ich koszt brutto. 8) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 48 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót; b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 48 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót (tożsamy z okresem gwarancji). 9) Okres gwarancji stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) - na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES GWARANCJI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zp.powiat.jeleniogorski.pl/2016.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach