Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD)administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2016-2019 z podziałem na zadania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 186
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3347370 , fax. 71 334 73 63, 367 17 69
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 186 186
  53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3347370, fax. 71 334 73 63, 367 17 69
  REGON: 01751157500082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD)administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2016-2019 z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2016-2019 z podziałem na zadania: Zadanie 2 - Roboty na nawierzchniach betonowych Zadanie 3 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 2 81 000,00 zł Zadanie 3 90 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl Oddział we Wrocławiu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach