Przetargi.pl
Wybór Wykonawcy na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7212100 , fax. 076 7212115
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8 8
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7212100, fax. 076 7212115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.legnica.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór Wykonawcy na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzebadaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 9  do Instrukcji dla Wykonawców. Teatr Letni - dawny Miejski Dom Koncertowy, ul. Orła Białego 7 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 01.09.2015r. pod numerem A/5974. Park Miejski wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 30.03.2010r. Pod numerem A/1712. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: 1) wykonanie ekspertyz i badań, w tym między innymi: a) wykonanie odkrywek fundamentów, b) wykonanie badań wilgotności i zasolenia ścian piwnic oraz badań geotechnicznych gruntu przy budynku w celu określenia rodzaju wody występującej w gruncie pod budynkiem (zaskórna, gruntowa) c) dokonanie oceny możliwości obniżenia poziomu wody pod budynkiem (np. poprzez wykonanie instalacji drenażowej) oraz optymalnego sposobu wykonania izolacji przeciwwodnych ścian piwnic, d) wykonanie zalecanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badań lub opracowań poprzedzających wykonanie projektu budowlanego, e) opracowanie programu oraz przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych w rejonie inwestycji, jeśli taki obowiązek zostanie narzucony w opinii dotyczącej przeprowadzenia prac ziemnych wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 2) wykonanie mapy do projektowania, 3) wykonanie projektu budowlanego z podziałem na branże i z podziałem na etapy etapy I i II, 4) wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z podziałem na branże dla etapu I - przebudowa budynku istniejącego na Centrum Witelona , 5) wykonanie projektu wystawy stałej w przebudowanym budynku wraz ze specyfikacją wyposażenia i szczegółowym opisem poszczególnych elementów wyposażenia w sposób umożliwiający dokonanie zamówienia publicznego na wyposażenie ( art. 30 Prawa zamówień publicznych), wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wyposażenie, 6) wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z podziałem na branże dla etapu II - dobudowa portyku i zagospodarowania dziedzińca, 7) wykonanie projektu wystawy stałej w portyku wraz ze specyfikacją wyposażenia i  szczegółowym opisem poszczególnych elementów wyposażenia w sposób umożliwiający dokonanie zamówienia publicznego na wyposażenie ( art. 30 Prawa zamówień publicznych), wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wyposażenie, 8) uzyskanie w imieniu Gminy Legnica decyzji zezwalającej na wycinkę drzew od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 9) uzyskanie w imieniu Gminy Legnica warunków technicznych przyłączenia do mediów, usunięcia kolizji, 10) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 11) uzyskanie pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , 12) uzyskanie pozwolenia na budowę. 2. Opracowania określone w ust. 2 pkt. od 3) do 11) powinny spełniać odpowiednio wymogi przepisów prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz U. z 2003r., nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389), ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. Poz. 1446 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz.U. z 2015r. poz. 1789). 3. Organizowanie w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu spotkań roboczych i koordynacyjnych wraz z prezentacją wykonanych prac i proponowanych rozwiązań projektowych. 4. Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco projektowanych rozwiązań z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziałami Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnica, oraz właścicielami i użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 5. Przygotowanie projektów w formie elektronicznej i zaprezentowanie ich wizualnie w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000,- PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bip.legnica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach