Przetargi.pl
Opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności projektu oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5 Wrocław.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7769643 , fax. 71 7769141, 7769702
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 12-14
  50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7769643, fax. 71 7769141, 7769702
  REGON: 93195038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwd.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności projektu oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5 Wrocław.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności projektu oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5 Wrocław. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 210 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały opisane w rozdziale VIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach