Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Zamku Piastowskiego w Legnicy - DU-Z.272.52.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7769643 , fax. 71 7769141, 7769702
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 12-14
  50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7769643, fax. 71 7769141, 7769702
  REGON: 93195038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwd.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Zamku Piastowskiego w Legnicy - DU-Z.272.52.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: 1) wykonaniu koncepcji architektonicznej, 2) wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej przebudowy Zamku Piastowskiego w Legnicy, 3) pomocy Zamawiającemu w trakcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych w przypadku pytań związanych z dokumentacją projektową, 4) usługi nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie ww. dokumentacji projektowej. 2. Zamek Piastowski w Legnicy wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 585/74/6/L decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28.12.1987 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. Powinna ona zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Getin Noble Bank S.A., nr: 36 1560 0013 2051 9462 9000 0020, z adnotacją: Wpłata wadium - nr sprawy: DU-Z.272.52.2016. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty dołączyć dokument (lub jego kopię) potwierdzający wpłatę wadium. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia w zakresie prac projektowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umwd.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach