Przetargi.pl
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury 12 w Bolesławcu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 6d
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6448111 , fax. 075 6448111
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o.
  ul. Bankowa 6d 6d
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6448111, fax. 075 6448111
  REGON: 23088951500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsboleslawiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury 12 w Bolesławcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu koncepcyjnego oraz kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 426/23 obręb 9 Miasta Bolesławiec przy ul. Żwirki i Wigury 12 w Bolesławcu, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, w zakresie opisanym w opisie zamówienia, a także we wzorach umów. Pełna treść przedmiotu zamówienia dostępna jest w Zaproszeniu do składania propozycji cenowych na stronie http://tbsboleslawiec.pl/nowa/index.php/przetargi/78-wykonanie.html
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 704 § 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), -wadium może być wniesione wyłącznie w formie pieniężnej w terminie do dnia 07 lipca 2016 r. do godz. 10.00, -wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 57 1090 1939 0000 0005 1600 5419 -tytuł wpłaty: Wadium - projekt Żwirki i Wigury 12, -wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo, Wykonawca, którego propozycja cenowa została wybrana jako najkorzystniejsza, może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdz. XII, ust. 1 niniejszego opisu. -zwrot lub zatrzymanie wadium będzie dokonywane zgodnie zapisami art. 704 § 2 Kodeksu Cywilnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsboleslawiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach