Przetargi.pl
Zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa budynku zaplecza klubu sportowego (szatnie - łaźnie) wraz z infrastrukturą

Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.) ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rudnowska 17B
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8356193 , fax. 76 8356884
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.)
  ul. Rudnowska 17B 17B
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8356193, fax. 76 8356884
  REGON: 02009460000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chrobry-glogow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Chrobry Głogów S.A.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa budynku zaplecza klubu sportowego (szatnie - łaźnie) wraz z infrastrukturą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w konwencji zaprojektuj i wybuduj jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych (decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę) w zakresie Budowy budynku zaplecza klubu sportowego (szatnie - łaźnie) wraz z infrastrukturą oraz realizacja tychże robót budowlanych. Zakres robót budowlanych dotyczy budowy budynku jw. z terenem potrzebnym do funkcjonowania budynku bez boisk - ten zakres z dokumentacji projektowej będzie przedmiotem realizacji robót w odrębnym postępowaniu. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o warunki i opis podany w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w oparciu o załączony do niniejszej SIWZ program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami udostępnionymi przez Zamawiającego. Zakres zamówienia: - Usługi projektowania architektonicznego; - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych; - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; - Instalowanie centralnego ogrzewania; - Instalowanie wentylacji zewnętrznej; - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; - Roboty instalacyjne gazowe; - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 4.Zadanie należy zrealizować w dwóch etapach: I etap - opracowanie dokumentacji projektowej (przez co rozumie się opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia inwestycyjnego) II etap - realizacja robót budowlanych zgodnie z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę i dokumentacją projektową w zakresie robót budowlanych dotyczących budynku jw wraz z pozwoleniem na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowa gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chrobry-glogow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach