Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu pn. Centrum Technologii Nanofotonicznych Politechniki Wrocławskiej zlokalizowanego przy ul. Długiej we Wrocławiu w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym (Etap I,II i III) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji (Etap IV).ZP/BZP/099/2016

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3202182,3203145 , fax. 71 3202143
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3202182,3203145, fax. 71 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu pn. Centrum Technologii Nanofotonicznych Politechniki Wrocławskiej zlokalizowanego przy ul. Długiej we Wrocławiu w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym (Etap I,II i III) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji (Etap IV).ZP/BZP/099/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu pn. Centrum Technologii Nanofotonicznych Politechniki Wrocławskiej- zlokalizowanego przy ul. Długiej we Wrocławiu w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym (Etap I,II i III) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji (Etap IV). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w PFU ( Programie Funkcjonalno-Użytkowym- stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagany okres gwarancji na usługę: minimum 60 miesięcy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego W celu zwiększenia jakości dostarczanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał sposób jej realizowania przyznając punkty za tworzenie jej w oparciu o modelowanie 3D. Poprzez tworzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o modelowanie 3D Zamawiający rozumie: Oprócz płaskiej dokumentacji dostarczonej w formie rysunków oraz plików dwf, pdf, Wykonawca powinien opracować dokumentację projektową w środowisku modelowania 3d. Model przestrzenny powinien być wykonany jako jeden plik we wszystkich branżach tj architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Dokładność wykonania modelu określa się na LOD 200 dla fazy projektu budowlanego oraz LOD 300, 350 - w zależności od branży dla fazy projektu wykonawczego. Model powinien być dostarczony w formacie otwartym *.ifc. Do dokumentacji projektowej należy załączyć raport z weryfikacji kolizji w formie wydruku i pliku pdf. W celu uniknięcia nieporozumień w wypadku wątpliwości co do nomenklatury oraz standardów opracowania rozstrzygające będą ustalenia normy PAS 19002 wg British Standard Dla potwierdzenia kompetencji w zakresie opracowania projektu przy pomocy technik modelowania 3D należy - przed podpisaniem umowy przedstawić wydruk z modelu ukazujący elementy budowlane i instalacyjne w widoku aksonometrycznym. W celu weryfikacji na żądanie zamawiającego należy dostarczyć model w formie pliku w formacie ifc.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 tys. zł (dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dokumentacja projektowa realizowana w oparciu o modelowanie 3D
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach