Przetargi.pl
WYKONANIE PROJEKTÓW ZAMIENNYCH DLA PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 20 NA BUDYNEK KULTU RELIGIJNEGO ORAZ BUDYNKU NR 21 NA BUDYNEK LABORATORIUM Sprawa nr WNP/418/PN/2016

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109 109
  51-150 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http.//www. wso.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE PROJEKTÓW ZAMIENNYCH DLA PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 20 NA BUDYNEK KULTU RELIGIJNEGO ORAZ BUDYNKU NR 21 NA BUDYNEK LABORATORIUM Sprawa nr WNP/418/PN/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch oddzielnych projektów zamiennych, złożenie wniosków i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekty zamienne, sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych, opracowań, przedmiarów i kosztorysowych , zbiorczego zestawienia kosztów wg Decyzji nr 103/MON z dnia 31.marca 2014 r. i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na przerwanym remoncie, przebudowie i modernizacji: 1.Budynku magazynowego nr 20 na budynek kultu religijnego wykonywanego na podstawie dokumentacji budowlanej Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 20 w kompleksie nr 2845, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek kultu religijnego, opracowanej przez biuro projektowe Archimmodicus s. j., i uzyskanym pozwoleniem na budowę Decyzja Nr I-W-40/14 z dnia 22.10.2014 r. 2.Budynku magazynowego nr 21 na budynek laboratorium, wykonywanego na podstawie dokumentacji budowlanej Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 21 na budynek laboratorium w WSOWL przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, opracowanej przez biuro projektowe Archimmodicus s. j., i uzyskanym pozwoleniem na budowę Decyzja Nr I-W-41/14 z dnia 22.10.2014 r. Zakres prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, do którego wykonania zobowiązany jest Wykonawca szczegółowo opisany jest w siwz. W ramach zamówienia należy między innymi wykonać: a)Inwentaryzację budynku nr 20 i nr 21: -wod - kan , sieci zewnętrznych, przyłącza gazowego, -sieci deszczowych, -instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, -instalacji teletechnicznych zewnętrznej i wewnętrznej, -instalacji wentylacji mechanicznych, -instalacji centralnego ogrzewania i sieci zewnętrznych i wewnętrznych robót budowlanych, -instalacji wewnętrznych ciepłowniczych wraz z węzłem cieplnym w bud nr 21. b)Zaprojektowanie pełnego wyposażenia pomieszczeń kancelarii i pracowni w meble biurowe takie jak, biurka, krzesła, szafy, stoły szkolne, wieszaki ubraniowe itp., wraz z uwzględnieniem tego wyposażenia w kosztorysach. c)Sprawdzenie zgodności wykonanych dokumentacji z programami funkcjonalno-użytkowanym, sporządzonymi dla potrzeb procedury Zaprojektuj i wybuduj. zadanie pt. przebudowa i termomodernizacja budynku nr 20 na budynek kultu religijnego i budynku nr 21 na budynek laboratorium oraz wykonanie projektów zamiennych uwzględniającego wymagania określone w programie funkcjonalno-użytkowanym i ekspertyzie realizacji umowy Zaprojektuj - Wybuduj 89/FIN/2014r. d)Sprawdzenie i weryfikację projektów pod względem zgodności z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. e)Sprawdzenie zastosowanych i wbudowanych materiałów i urządzeń pod względem możliwości ich pozostawienia. f)Uzyskania odstępstw dla nieprawidłowości projektowych i wykonawczych wykazanych w ekspertyzach bud.nr 20 i nr 21 (dla których będzie to możliwe) pod względem zachowania bezpieczeństwa użytkowania i pożarowego. g)Analizę wykazanych nieprawidłowości w projekcie i wykonawstwie, jakie zawarte sąw ekspertyzie Ekspertyza realizacji umowy zaprojektuj - wybuduj 89/FIN/2014dla budynku nr 20 i nr 21 ze stycznia 2016 r. i uwzględnienie ich w projekcie zamiennym. h)Opracowanie harmonogramów rzeczowo - finansowego dla całego zadania w wersji papierowej oraz elektronicznej (edytowalna oraz nieedytowalna - doc. PDF, JPG). i)Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowana dokumentacją projektową do momentu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 230 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ust. Prawo zamówień publicznych w wysokości: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2.Wadium można wnieść w formie: -pieniężnej -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczenia udzielanego przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 53 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.); 3.Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Bank PKO B.P nr rachunku: 52 1020 5226 0000 6602 0477 4255 z dopiskiem wadium w postępowaniu WNP/418/PN/2016, a kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty; 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum następujące elementy: 4.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 4.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4.3. Kwotę gwarancji, 4.4. Termin ważności gwarancji, 4.5 Zobowiązanie Gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: 4.5.1 Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 4.5.2 Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.5.3 Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4.5.4. W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6.Wadium wnoszone w innych niż pieniądz, dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem: Wadium - Sprawa nr WNP/418/PN/2016 w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2016 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej - budynek nr 8 - pokój nr 121 (I piętro), ul. Czajkowskiego 109 , 51-150 Wrocław. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8.Dokumenty, o których mowa w ustępie 2, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, przy czym w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich. 9.Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 10.2. Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest ono wymagane w SIWZ. 10.3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10.4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do jej składania Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy niezwłocznie zwróci wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN REALIZACJI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http.//www. wso.wroc.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach