Przetargi.pl
Wybór Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7212100 , fax. 076 7212115
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8 8
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7212100, fax. 076 7212115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.legnica.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy, obejmującą wykonanie koncepcji Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego dla I etapu, opracowaną na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. Park Miejski wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 30.03.2010r. pod numerem A/1712. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: a)wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew w obrębie dawnego kanału Młynówki przewidzianego do odkrycia oraz w jego otoczeniu, b)przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych w rejonie planowanego wlotu Młynówki do Koziego Stawu, w pobliżu reliktu bastionu z XVII w., c)wykonanie kompleksowej koncepcji rewitalizacji Parku z podziałem na etap I i etap II na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej instrukcji, wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, d)uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla I i II etapu, e)uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody z Kaczawy do Młynówki po odkryciu jej koryta oraz odprowadzenie wody z Koziego Stawu do Kaczawy, f)wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie koniecznym do projektu budowlanego I etapu, g)wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla I etapu z podziałem na branże wraz z przedmiarami robót opracowanymi wg KNR, z podziałem na branże, h)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla I etapu, i)sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla I etapu, j)sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla I etapu, k)uzyskanie w imieniu Gminy Legnica warunków technicznych przyłączenia do mediów, usunięcia kolizji dla I etapu, l)uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego oraz zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla etapu I, m)uzyskanie pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla I etapu, n)uzyskanie pozwolenia na budowę dla I etapu. 2.Opracowania określone w ust. 2 pkt. od g) do m) powinny spełniać odpowiednio wymogi przepisów prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz U. z 2003r., nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389). 3. Organizowanie w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu spotkań roboczych i koordynacyjnych wraz z prezentacją wykonanych prac i proponowanych rozwiązań projektowych. 4. Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco projektowanych rozwiązań z Wydziałami Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnica, Zarządem Dróg Miejskich, Wydziałem Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Legnica oraz właścicielami i użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 5.Przygotowanie koncepcji w formie elektronicznej i jej zaprezentowanie wizualnie w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.500,- PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bip.legnica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach