Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatwroclawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na 2 zadania: ZADANIE 1 - Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Czernica, Długołęka, Siechnice i Żórawina w ilości do 1000 t. ZADANIE 2 - Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka w ilości do 1200 t. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem prac, znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ. 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Drogi powiatowe na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie na terenie gmin: Czernica, Długołęka, Siechnice, Żórawina oraz na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie. 4. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz protokołów typowania remontów, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami; 2) Wykonawca zobowiązuję się wykonać na własny koszt oznakowanie robót, zgodnie ze schematem oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi; 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie i utrzymanie zabezpieczenia terenu remontów, ochrona mienia znajdującego się na terenie remontów, utrzymanie jezdni wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac remontowych; 4) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót remontowych; 5) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie i zapewnienie należytej eksploatacji oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie remontów i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót; 6) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskiwanie zgody Zamawiającego na realizację określonej części zamówienia - bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii; 7) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca; 8) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót; 9) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót; 10) Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania ubytków pod rygorem naliczenia kar umownych przedstawionych w § 13 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ; 11) Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12) Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały ustala się okres gwarancji i rękojmi 12 miesięcy od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w wysokości: Zadanie 1 - 4 100,00 zł.(słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100) Zadanie 2 - 4 900,00 zł. (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach