Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 602 w Piotrowicach

Gmina Męcinka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-424 Męcinka, Męcinka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8708623 w. 16 , fax. 076 8708624
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Męcinka
  Męcinka 11 11
  59-424 Męcinka, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8708623 w. 16, fax. 076 8708624
  REGON: 39064740000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 602 w Piotrowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Piotrowicach na działce nr 602 będzie polegała na wykonaniu korytowania odcinka drogi o długości 840 m, szerokości 3,5 m i głębokości ok. 40 cm. Następnie zostaną wykonane warstwy: a) odsączająca z piasku o grubości 10 cm, b) warstwa dolna z kruszywa łamanego - grubości 20 cm, c) warstwa górna z kruszywa łamanego - grubości 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymaga się wadium w wysokości 5 190,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mecinka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach