Przetargi.pl
Dolina II etap -droga dojazdowa do gruntów rolnych

Gmina Szczytna (Miasto i Gmina Szczytna) ogłasza przetarg

 • Adres: 57-330 Szczytna, ul. Wolności 42
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8683305 , fax. 74 8683020
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczytna (Miasto i Gmina Szczytna)
  ul. Wolności 42 42
  57-330 Szczytna, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8683305, fax. 74 8683020
  REGON: 89071817100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczytna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dolina II etap -droga dojazdowa do gruntów rolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z nawierzchnią drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części 6 i 7 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Najdłuższy termin płatności faktury VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczytna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach