Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 385 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3176D ( UL. CUKROWNICZA) W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI STOLEC KM 39+352 - 40+350, DŁUGOŚĆ 998M

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka 19
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8151657 , fax. 074 8153541
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Daleka 19 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8151657, fax. 074 8153541
  REGON: 89072384100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp-zabkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 385 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3176D ( UL. CUKROWNICZA) W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI STOLEC KM 39+352 - 40+350, DŁUGOŚĆ 998M
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku długości 998 mb, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3176 D (ul. Cukrownicza) w kierunku miejscowości Stolec km 39+352 do 40+350. Droga klasy G kategoria ruchu KR-3. Zakres przebudowy zawiera się w istniejącym pasie drogowym. Przebudowa ma za zadanie doprowadzenie nośności jezdni do wymagań kategorii ruchu, poprawienie stanu nawierzchni i poboczy.Zakres robót przewidziany w zamówieniu: -frezowanie nawierzchni, wykonanie wzmocnień poprzez: frezowanie, korytowanie, wykonanie podbudowy pomocniczej na włączeniach nowej nawierzchni do starej drogi, wykonanie podbudowy MCE , wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC16W KR-3, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR-3 , warstwy ścieralnej SMA11 KR3, nawierzchnia na zjazdach z betonu asfaltowego, wymiana uszkodzonych przepustów i ścianek czołowych pod zjazdami -ścinka i utwardzenie poboczy, odmulenie rowu, oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna, przedmiar, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: .Wykonawca przystępując do udziału w przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:25.000,00 złotych, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych 2.Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn 29.01.2004r.(Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) i na zasadach określonych w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp-zabkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach