Przetargi.pl
Remont chodnika przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach.-Etap II

Gmina Miłkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-222 Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8871212 , fax. 076 8871213
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miłkowice
  ul. II Armii Wojska Polskiego 71 71
  59-222 Miłkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8871212, fax. 076 8871213
  REGON: 39064750600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach.-Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinka chodnika położonego w pasie drogi powiatowej nr 2210D, przy ulicy II Armii Wojska Polskiego (działka nr 409) w Miłkowicach na odcinku o długości 364 m. Główny zakres robót do wykonania: 1. Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, wycinka drzew i karczowanie pni, roboty rozbiórkowe, mechaniczne wykonanie koryta, roboty ziemne, cięcie piłą nawierzchni bitumicznych. 2. Podbudowa, w tym: warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa kamiennego. 3. Nawierzchnia, w tym: nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 4. Krawężniki i obrzeża betonowe, ściek uliczny z dwóch rzędów kostki betonowej. 5. Roboty pozostałe, w tym: wykonanie trawników, rozścielenie wióru drewnianego, kory, regulacja i remont studzienek, remont i malowanie barier ochronnych, oznakowanie na czas prowadzenia robót, inwentaryzacja powykonawcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do ogłoszenia o zamówieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:2.500,00 PLN w formie zgodniej z art . 45 ust.6 ustawy Pzp. 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Wschowa od Miłkowice 94 86 69 00 01 03 20 59 29 20 00 0003 Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert . Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 3. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium . 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert . 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art . 26 ust . 3 ustawy PZP,z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art . 25 ust . 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art . 24 ust . 2 pkt5 lub informacji o tym ze nie należy do grupy kapiatałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art . 87 ust . 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach