Przetargi.pl
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 117 przy ul. Fiołkowej 7a we Wrocławiu.

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3607356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  ul. Januszowicka 15A 15A
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3607356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 117 przy ul. Fiołkowej 7a we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na budowie niezależnego przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 117 przy ul. Fiołkowej 7a, z wpięciem do miejskiej sieci wodociągowej w ul. A. Ostrowskiego, przepięcie istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Przedszkola, odcięcie istniejącej zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej (od budynku wielorodzinnego przy ul. Fiołkowej 7 do Przedszkola), celem zapewnienia dostawy wody do placówki przedszkolnej oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w/w placówki. 2. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: 2.1. Budowę przyłącza wodociągowego od węzła W1 do HP, 2.2. Budowę przyłącza wodociągowego od HP do węzła W2, 2.3. Wykonanie przecisków sterowanych w obrębie istniejących drzew i krzewów, na terenie Przedszkola i Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec rurami stalowymi, 2.4. Montaż hydrantu nadziemnego, 2.5. Montaż studni wodomierzowej wraz zabudową zestawu wodomierzowego, 2.6. Przepięcie istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Przedszkola, 2.7. Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Fiołkowej 7, 2.8. Demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego, 2.9. Unieczynnienie istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej od budynku wielorodzinnego przy ul. Fiołkowej 7 do budynku Przedszkola, 2.10. Odbudowę nawierzchni po robotach rozkopowych, 2.11. Uporządkowanie terenu na obszarach przyległych po zakończeniu robót, obsianie trawą, 2.12. Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót. 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.10.2016 r., z tym, że roboty wewnątrz budynku Przedszkola należy wykonać w terminie do 29.08.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużenie okresu gwarancyjnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zim.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach