Przetargi.pl
Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej nr 9) w Legnicy

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8523483 , fax. 76 8523478
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Wojska Polskiego 10 10
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8523483, fax. 76 8523478
  REGON: 39027809000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.lca.pl (BIP)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej nr 9) w Legnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przebudowy obejmuje: - budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu HOLLAND, barwy szarej (naturalny beton), - budowę zatok parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu BEHATON, barwy antracyt, - wymianę oraz montaż krawężników i obrzeży, - przebudowę istniejących zjazdów na teren szkoły, z kostki brukowej betonowej typu BEHATON, barwy antracyt, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika na zajazdach z kostki brukowej betonowej typu HOLLAND, barwy szarej (naturalny beton), - montaż krawężników - regulację studni, włazów. - wykonanie oznakowania pionowego. - usunięcie kolizji z istniejącymi liniami kablowymi SN 20kV oraz n/n 0,4kV
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.lca.pl (BIP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach