Przetargi.pl
Utworzenie placu zabaw w Bielanach Wrocławskich ul. Cisowa - zagospodarowanie terenu na działkach 176/11, 176/12, 196

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3111215 , fax. 071 3111252
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  al. Pałacowa 1 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3111215, fax. 071 3111252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie placu zabaw w Bielanach Wrocławskich ul. Cisowa - zagospodarowanie terenu na działkach 176/11, 176/12, 196
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Utworzenie placu zabaw w Bielanach Wrocławskich ul. Cisowa - zagospodarowanie terenu na działkach 176/11, 176/12, 196 zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną sporządzoną przez jednostkę projektową ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3,4 53-315 Wrocław w zakres której wchodzą następujące opracowania : -Projekt wykonawczy PW -Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Specyfikacja materiałowa -Przedmiar robót -Projekt budowlany zostanie uzupełniony Teren objęty opracowaniem położony jest na działkach o nr ewidencyjnych 176/11,176/12,196 w Bielanach Wrocławskich - gm. Kobierzyce o powierzchni 1.367,50m2 2.Zakres opracowania obejmuje: Branża architektoniczno-budowlana -projekt elementów przeznaczonych do likwidacji -projekt terenu rekreacyjnego -projekt elementów małej architektury -projekt ukształtowania terenu Branża zieleń -zabezpieczenie roślinności w czasie prac budowlanych -projekt roślinności przeznaczonej do adaptacji -projekt roślinności przeznaczonej do usunięcia -roślinność projektowaną -projekt terenu zielonego /trawników Branża sanitarna -projekt zarurowania rowu otwartego Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano następujące elementy małej architektury: -ławki -kosze na śmieci -tablica regulaminowa -ogrodzenie systemowe wraz z furtką wejściowa -kamera monitoringu oraz urządzenia zabawowe: - huśtawka -zestaw wielofunkcyjny -bujaki -trzy modele 3.Na podstawie dokumentacji techniczno-projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy w zakresie wyceny urządzeń zabawowych i elementów małej architektury przedstawionych graficznie w PW i dołączyć go do formularza ofertowego. Pozostałe elementy zamówienia nie muszą być wyceniane w w/w kosztorysie - ich wycenę Wykonawca powinien ująć w cenie całkowitej za realizację zamówienia. Wycena urządzeń zabawowych i elementów małej architektury posłuży Zamawiającemu do ustalenia ich wartości jako środków trwałych po realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ta będzie ceną ryczałtową w której musi być zawarta wycena wszystkich elementów zamówienia wyszczególnionych i opisanych w dokumentacji projektowo- technicznej . W gestii Wykonawcy jest zakup i montaż wszystkich zaprojektowanych elementów związanych z zamówieniem zgodnie z normami ( KNR, NNRNKB, KNNR) i kalkulacją własną. Dołączony przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym, ułatwiającym przygotowanie kosztorysu, natomiast opracowaniem wiodącym i nadrzędnym jest dokumentacja projektowo- techniczna. 4. Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.( Dz. U. z 2013r. poz.1409 t.j. ze zm. ), przy uwzględnieniu obowiązujących norm zwłaszcza PN-EN 1176 i 1177. 5. Jednym z elementów przedmiotu zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych w projekcie . Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - rozwiązania nie gorsze od przedstawionych w załączonej dokumentacji projektowej. Wymiary poszczególnych elementów powinny być z ewentualną niewielką tolerancją zgodne z projektem. Rozwiązania równoważne powinny być zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego i projektem tzn. posiadać wymaganą funkcję, zbliżony wymiar ( tolerancja +/- 5%), zbliżoną kolorystykę, nie niższą jakość, charakteryzować się opisanymi w projekcie rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi. Pod względem estetyki nie mogą odbiegać od wzorów przedstawionych i opisanych w projekcie. Elementy wyposażenia placu zabaw mają być wykonane z materiałów o konstrukcji drewnianej, we wskazanych przypadkach metalowej lub przy użyciu tworzywa sztucznego, umożliwiających długoletnie użytkowanie oraz wysoką odporność na zniszczenia i warunki atmosferyczne . We wszystkich urządzeniach zabawowych posiadających podesty ( trapy, pomosty) ze względów bezpieczeństwa musza być one wykonane z tworzywa tj. płyty antypoślizgowej. Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu urządzeń powinny spełniać normę PN-EN 1176 oraz dla nawierzchni PN-EN 1177 Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił certyfikat zgodności urządzeń zabawowych z normą PN-EN 1176 oraz dla nawierzchni bezpiecznej PN-EN 1177 wydany przez jednostkę certyfikującą uprawnioną do badań i wydawania tego typu dokumentów. Zamawiający wymaga, aby certyfikaty urządzeń proponowanych przez Wykonawcę zostały złożone najpóźniej przy dostawie urządzenia lub nawierzchni na miejsce ich montażu. Certyfikaty powinny odwoływać się do nazw i kart katalogowych urządzeń , które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia . Certyfikaty powinny być wydane w jęz. polskim , a ich okres ważności nie powinien upływać przed dniem planowanego wykonania całości przedmiotu zamówienia . Każde urządzenie musi mieć swoją kartę katalogową (techniczną), oraz wymaganą po zamontowaniu na miejscu tabliczkę znamionową. Karty katalogowe ( techniczne ) urządzeń muszą być dostarczone dla wszystkich urządzeń wyposażenia placu zabaw najpóźniej z dostawą danego urządzenia. Inne elementy wyposażenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności producenta, atesty inne dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych produktów lub materiałów z obowiązującymi normami w danym zakresie . 6.W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorach poszczególnych elementów zamówienia i wykonanie ewentualnych poprawek. Każdy odbiór musi być zakończony protokołem podpisanym przez obie strony: przedstawiciela Zmawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. 7. Wywóz oraz składowanie urobku i gruzu przewiduje się na wysypisko zlokalizowane w Tyńcu n/Ślęzą, innych odpadów na teren PSZOK zlokalizowanego w Pełczycach ( składowanie nieodpłatne, koszt wywozu po stronie Wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydlużony do 48 miesięcy termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach