Przetargi.pl
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Oleśnicy na działkach 263/9-kolumbarium, 263/7, 263/5 - drogi i ogrodzenia obręb Spalice

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. 11 Listopada 17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3142043 w. 117 , fax. 071 3143958
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
  ul. 11 Listopada 17 17
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3142043 w. 117, fax. 071 3143958
  REGON: 93059206484009
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgk.olesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa cmentarza komunalnego w Oleśnicy na działkach 263/9-kolumbarium, 263/7, 263/5 - drogi i ogrodzenia obręb Spalice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa cmentarza komunalnego w Oleśnicy na działkach 263/9-kolumbarium, 263/7, 263/5 - drogi i ogrodzenia obręb Spalice. Zadanie 1: ETAP 1 - ROZBUDOWA CMENTARZA OD STRONY ZACHODNIEJ - kolumbarium (117 nisz ) + ogrodzenie panelowa ( 20 mb ) , kwatery ziemne urnowe prefabrykowane ( 57 szt. ), ścieżki z kostki betonowej ( 370m2 ), oświetlenie - lampy parkowe ( 3 szt. ), zieleń ( trawnik 800m2, kwiaty, krzewy, pnącza, drzewa) ROZBUDOWA CMENTARZA OD STRONY WSCHODNIEJ - ogrodzenie panelowe ( 310mb ), zagospodarowanie terenu ( drogi 150m2, wodociąg 75 mb ), oświetlenie - lampy parkowe ( 17 szt. ). ETAP 2 - KONTYNUACJA ROZBUDOWY CMENTARZA OD STRONY WSCHODNIEJ - ogrodzenie klinkierowe murowane ( 75 mb )+ elementy metaloplastyki ( 75m2 ), zieleń ( kwiaty, krzewy, pnącza, drzewa ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20 000,-PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgk.olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach