Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 39
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8499100 , fax. 74 8499200
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
  al. Wyzwolenia 39
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8499100, fax. 74 8499200
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzwik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Celowy międzygminny związek komunalny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycyjny obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Wieś w Dziećmorowicach (zakres zgodnie z załączoną dokumentacją projektową) o długości około: sieć wodociągowa: PE100 SDR17 160x9,1 - 350,00 mb, PE100 SDR17 90x5,4 - 150,00 mb, PE 100 SDR17 40x2,4 - 100,00 mb, sieć kanalizacyjna grawitacyjna: DN 200 PVC - 520,00 mb, DN 160 PVC - 180,00 mb, odcinki kanalizacji tłocznej z rur PE100SDR17 de 63x3,8 - 28,50 mb, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, a następnie sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych i uzyskaniem we właściwym organie w imieniu Zamawiającego dokumentu umożliwiającego Zamawiającemu użytkowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Ustawą z dnia 01.07.1994r., zwaną dalej Prawo budowlane. Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej Decyzji Nr 284/2016, z dnia 01.06.2016r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sist. - S29 i wodociągowej P1 - P25 - Nowa Wieś w Dziećmorowicach (dz. nr 271, 273, 276, 272/13, 279/1, 536/1, 536/6, 536/11, obr. 1 Dziećmorowice Całość zadania należy wykonać na podstawie następującej dokumentacji projektowej, tj.: Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sist - S29 i wodociągowej P1-P25 - Nowa Wieś w Dziećmorowicach dz. nr 271, 273, 276, 272/13, 279/1, 536/1, 536/6, 536/11 Projekt wykonawczy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sist - S29 i wodociągowej P1-P25 - Nowa Wieś w Dziećmorowicach dz. nr 271, 273, 276, 272/13, 279/1, 536/1, 536/6, 536/11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zamienna Przedmiar robót Opinia geotechniczna. Warunki gruntowo - wodne w podłożu projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15.000,00 PLN ( słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach