Przetargi.pl
Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 39
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8499100 , fax. 74 8499200
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
  al. Wyzwolenia 39
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8499100, fax. 74 8499200
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzwik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Celowy międzygminny związek komunalny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycyjny obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zagórze Śląskie w ramach zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim (zakres zgodnie z załączoną dokumentacją projektową) z rur PCV-U - śr. 200 mm o długości około 860 mb (wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni drogi w pasie prowadzenia robót kanalizacyjnych w zakresie osiągnięcia podłoża gruntowego o nośności G1), jak również przebudowę nawierzchni drogowej dróg powiatowych nr 2876D, 3368D i 3358D: - skropienie podbudowy i nawierzchni bitumicznych emulsjami asfaltowymi, - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych, - regulację istniejących wpustów, zaworów i studni rewizyjnych (obszar robót zgodnie z załącznikiem mapowym), a następnie sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych (w tym protokołu końcowego odbioru robót drogowych) i uzyskanie we właściwym organie w imieniu Zamawiającego dokumentu umożliwiającego Zamawiającemu użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Ustawą z dnia 01.07.1994r., Prawo budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1.500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach