Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SIEDZIBY LEŚNICTWA GLINIK I NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH ORAZ KOMPLEKSU LEŚNEGO W LEŚNICTWIE GLINIK

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-372 Boguszów-Gorce, ul. Miła 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8449580
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach
  ul. Miła 2 2
  58-372 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8449580
  REGON: 89002351700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SIEDZIBY LEŚNICTWA GLINIK I NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH ORAZ KOMPLEKSU LEŚNEGO W LEŚNICTWIE GLINIK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi leśnej na odcinku o długości około 0,239 km, zlokalizowanej w całości na gruncie własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, w obrębie leśnym Wałbrzych, Leśnictwie Glinik. Adres administracyjny przedsięwzięcia inwestycyjnego: Województwo Dolnośląskie, Powiat Wałbrzyski, Gmina Boguszów - Gorce, obręb ewidencyjny nr 0006 Stary Lesieniec, dz. ew. nr 9, 20. Do obiektu, którego przebudowa stanowi przedmiot zamówienia, istnieje dojazd od drogi powiatowej - ul. Bartosza Głowackiego w Boguszowie - Gorcach, oraz fragmentem drogi gminnej leżącej na dz. ew. nr 83 w obrębie ewidencyjnym nr 0007 Kuźnice Świdnickie. Droga, której fragment podlega przebudowie, zapewnia dostęp i obsługę zabudowań przy ul. Miłej w Boguszowie - Gorcach, stanowi drogę transportu surowca drzewnego pozyskanego w Leśnictwie Glinik. 2.Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, w tym m.in.: oznakowanie terenu budowy, organizacja placu budowy, obsługa geodezyjna przedsięwzięcia inwestycyjnego, usunięcie warstwy humusu; roboty rozbiórkowe, roboty ziemne z transportem urobku, roboty odwadniające (sączki podłużne i poprzeczne, spadki poprzeczne nawierzchni, przepust rurowy, rowy przydrożne otwarte, wodospust drewniany); profilowanie i zagęszczenie podłoża; regulację istniejących krawężników; wykonanie nowych krawężników betonowych; roboty nawierzchniowe na drodze, zjeździe do punktu poboru wody ppoż., zjeździe do lasu; z zastosowaniem kruszyw łamanych i materiałów bitumicznych (betonu asfaltowego); przebudowę zjazdu do leśniczówki Leśnictwa Glinik i siedziby Nadleśnictwa Wałbrzych; roboty wykończeniowe i porządkowe, w tym likwidacja placu budowy; badania kontrolne na etapie realizacji robót budowlanych, badania powykonawcze, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z warunkami umowy; inne wynikające z dokumentacji przetargowej. 3.Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji projektowej i technicznej, wg załącznika nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą: Projekt wykonawczy, Zaświadczenie o zgodności zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (znak: ZAB.6743.219.2016 z dn. 02.06.2016r.), Przedmiar Robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100 groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Inwestycje w sprzęt
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach